ވިޔަފާރިތަކަށް ރީފައިނޭންސް ކުރުން
ވިޔަފާރިތަކަށް ރީފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި
 
ލޯނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވިޔަފާރިތައް ކަނޑައެޅޭނެ
 
ލޯނު ދޫކުރެވެނީ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށްތޯ ކަށަވަރުކުރެވޭނެ
ޝާމާ ޝުއައިބް
ކ. މާލެ |
ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިގްތިސާދުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެވިޔަފާރިތަކުން ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯންތައް ރީފައިނޭންސް ކުރަން ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެފުރުސަތު ލިބޭނެ ގޮތަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ މޮރޮޓޯރިއަމްގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ލޯނުތައް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހިފައިވާތީ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވާނެ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފާސް ކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 70 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

މިއާއެކު ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރަށް ހުޅުވާލާއިރު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވިޔަފާރިތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ލޯނު ދޫކުރުމަށް ވީހާވެސް ލުއި މިންގަނޑުތަކެއް ބޭންކުން ކަނޑައަޅައި، ޝަރުތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތުފަހު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކަށް އެންގޭނެއެވެ.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިން ރަގަޅަށް ހިނގަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ޕާރފޯމަންސް ގޯސްވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް ޝަރުތުތަކާއި މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅާއިރު ރިއާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާއިރު، އެ ލޯނުތަ ދޫކުރެވެނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށްތޯ ކަށަވަރުކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލެވިގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަދުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާނެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯންތައް ރީފައިނޭންސް ކުރަން ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެފުރުސަތު ލިބޭނެ ގޮތަށް އެސްޑީއެފްސީގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރެވޭނެއެވެ.

ރިޕޯޓު ފާސް ވުމާއެކު މި ވިޔަފާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގަޔާއި ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް އެންގޭނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ހާލަތު ރަގަޅަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ލޯނު ދެއްކުމުގައި ދަތިތައް ހުރި ނުވަތަ ލޯނު ދެއްކުމުގެ ގާބިލުކަން ނެތް ވިޔަފާރިތަކާއި ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްތައް ޑިފޯލްޓް ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ބޭންކުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ޝަރުތުތައް ލުއިކޮށްދީ، އެ ލޯނުތައް ރީސްޓަރަކްޗަރ ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް