ކްރިކެޓަށް ހާއްސަ އެޕެއް
ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓުގެ މައުލޫމާތުތައް އެއްތަނަކުން ހޯދުމަށް ހާއްސަ އެޕެއް
 
އެޕް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ދެ ބައެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް
 
އެޕަލް އެޕްސްޓޯ އާއި ގޫގުލް ޕްލޭއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ
ކ. މާލެ |
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ރާއްޖޭގައި ކުޅެވޭ ކްރިކެޓުގެ މައުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުޅުންތެރިންނަށާއި، ކްރިކެޓަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ކްރިކެޓް އެޕް" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އިން އިފުތިތާހުކުރި ހާއްސަ އެޕެކެވެ. އެ ބޯޑުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ކުޅެވޭ ހުރިހާ ކްރިކެޓް މުބާރާތްތަކުގެ ލައިވް ސްކޯ އާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މައުލޫމާތާއި، ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ވިދާޅުވީ މި އެޕަކީ އެ ބޯޑުގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކްރިކެޓް ޕްރޮމޯޓުކޮށް، ގިނަ ބަޔަކަށް ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއާއެކު މި އެޕުގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެ ކުޅުންތެރިންގެ ހުރިހާ ތަފާސްހިސާބެއް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރު އިމާދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވީ މި އެޕަކީ ކްރިކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތުގައި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ އެޕެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެޕް މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ބަލާލެވޭނެ ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން އެކެޑަމީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތްވެސް މޮނިޓާކޮށް، ކުޅުންތެރިން ކުރިއަރަމުންދާ މިންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓުގެ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ހޯދުމަށް ހާއްސަ އެޕެއް އިފުތިތާހުކުރިއިރު، މި އެޕް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ދެ ބައެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެއީ ކުލަބު ކްރިކެޓާއި، އެކެޑަމީ ކްރިކެޓެވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ކުލަބު ކްރިކެޓުގެ ތެރޭގައި މުބާރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، ލައިވް ސްކޯތަކާއި، ޚަބަރާއި ފޮޓޯ ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި އެކަޑެމީ ކްރިކެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖޫނިއާ އަދި ވައިޑީޕީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، ތަފާސްހިސާބުތަކެވެ. އަދި މި އެޕުގެ ތެރެއިން ކްރިކެޓް އެކަޑެމީތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައްޔާއި، ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މައުލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި އެޕް އެޕަލް އެޕްސްޓޯ އާއި ގޫގުލް ޕްލޭއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved