ދިރާގު ޕޭ
ދިރާގު ޕޭ މިހާރު ފި-އެސް ސިސްޓަމްގެ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ
 
ދިރާގު ޕޭ ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު IdzLink ގެންގުޅޭ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް
ކ. މާލެ |
ދިރާގު ޕޭ
ދިރާގު

ދިރާގު ޕޭ އިން ބޭނުން ކޮށްލަން ފަސޭހަ ޕޮއިންޓު އޮފް ސޭލްސް (ޕީ.އޯ.އެސް) ސިސްޓަމެއް ކަމުގައިވާ ފިއެސް IdzLink އާ ގުލާލައިފިއެވެ.

މިހާރު ދިރާގު ޕޭ ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު IdzLink ގެންގުޅޭ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ދިރާގު ޕޭ އިން ފި-އެސްގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދިރާގު ޕޭ އިޚުތިޔާރު ކުރުމުން ކަސްޓަމަރުގެ ފޯނަށް އޯޓީޕީއެއް ލިބޭނެއެވެ. އޯޓީޕީ ދިނުމާއެކު ފައިސާ ދެއްކުނީއެވެ. އހަމައެއާއެކު، އޮންލައިންކޮށް ފިޔަފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް މި ޕީ.އޯ.އެސް މެދުވެރިކޮށް ދިރާގު ޕޭ އިން ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ. ދިރާގު ބިލް އަދި ރީލޯޑް ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްވެސް ފިހާރަތަކުން ފިއެސްގެ ޕީ.އޯ.އެސް އިން ފަސޭހަކަމާއެކު ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ފިއެސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ސޮފްޓުވެއާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުންޏެވެ. އަދި މިހާރު ފިއެސްގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޭނުންކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަގޯރާ، ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ، އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓް، ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިން، ރިލެކްސް މޯލްޑިވްސް، ނޮލެޖް ބުކްޝޮޕް، ޗާންދަލިއާ ބުކްޝޮޕް، ޓެޕް ކޮންސްޓްރަކްޝަން، އެލް މޯބައިލް، ޕޭޖް ހާޑްވެއަރ، ވެލިގާ ހާރޑްވެއަރ، ފިނޯ، ފޯކަސް ކޮމްޕިއުޓަރ، ރެފްކޫލް، މުނި އެންޓްރޕްރައިސް، ޝީޝާ، ސީލިންކް، ފްރީގައިސް، އިނަރ މޯލްޑިވްސް، އޭސް ޓްރެވަލް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް