ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 19:39
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި އިމިގްރޭޝަން ސެމީއަށް
 
ކަސްޓަމްސް އަތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ މޮޅުވީ އަށް ވިކެޓުން
 
އެމްއެމްއޭ އަތުން އިމިގްރޭޝަން މޮޅުވީ ހަތް ވިކެޓުން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ކުލަބު އިމިގްރޭޝަން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހޯދީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ކަށަވަރުކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ ވަނީ ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު އަތުން އަށް ވިކެޓުން މޮޅުވެފައެވެ. މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން ކަސްޓަމްސް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 126 ލަނޑެވެ. ޖަވާބުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ ކުޅެން އަރައި ހަތް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއް ނުބައިނުވެ 127 ލަނޑު ހަދާ ވަނީ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސެމީގެ ޖާގައެއް އިމިގްރޭޝަނުން ހޯދީ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ކަށަވަރުކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އެމްއެމްއޭ އަތުން ހަތް ވިކެޓުން މޮޅުވެފައެވެ. މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން އެމްއެމްއޭ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 92 ލަނޑެވެ. ޖަވާބުގައި އިމިގްރޭޝަން ކުޅެން އަރައި ހަވަނަ އޯވަރުގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 93 ލަނޑު ހަދާ ވަނީ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ހަ ޓީމެއް އަންނަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅޭއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަންގާރަ ދުވަހުވެސް ދެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި މީރާ އާއި ކަސްޓަމްސް ބައްދަލުކުރާއިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އެމްއެމްއޭއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް