ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 09:15
ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން
ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގެ ހާލަތު
އެމެރިކާގައި ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން އަލުން ޖަހަން ފެށުމަށް ލަފާދީފި
 
ވެކްސިން ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހަކަށް ލޭގަނޑު ވުމާއި ލޭ ދަށްވުމުގެ ސީރިއަސް ކަންތައްތަކެއް ދިމާވެ އެކަކު ވަނީ މަރުވެފައި
 
އެމެރިކާގައި ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި

އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނަ (ސީޑީސީ)ށް ލަފާދޭ ޕެނަލަކުން އެގައުމުގައި އަލުން ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމަށް ލަފާދީފިއެވެ.

އެމެރިކާގައި ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ. އެއީ މިވެކްސިން ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހަކަށް ލޭގަނޑު ވުމާއި ލޭ ދަށްވުމުގެ ސީރިއަސް ކަންތައްތަކެއް ދިމާވެ އެކަކު މަރުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ސީޑީސީ އާއި ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ވަނީ އެވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

ކޮވިޑަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޑޯޒް ޖަހާ ހަމައެކަނި ވެކްސިން އެމެރިކާގެ އަށް މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ޖަހާފައެވެ. ވެކްސިން ޖެހުމަށް އަލުން ފެށުމަށް ލަފާދިނުމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ވަރަށް އަވަހަށް ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެޑިސިން ރެގިޔުލޭޓަރ އިން ބުނެފައިވަނީ އެހެންޏާ ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ ލޭގަނޑުވުން ފެނިފައިވުމާއެކު މިއީ ވެކްސިންގެ ވަރަށް ނުފެންނަ ސައިޑް އިފެކްޓެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެކްސިނުން ލިބޭ ފައިދާ އެއަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން ވަނީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން ފަސްކޮށްލާފައެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންތައްތައް ބަލަމުންދާތީއެވެ.

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން ޖެހުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އަދި ހުއްދައެއްނުދެއެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމުން ވަނީ 30 މިލިއަން ޑޯޒް ހޯދުމަށް އޯޑަރުކޮށްފައެވެ.

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ގައިން މިފެށުނު ކަންތައްތަކަކީ ޖުމްލަ ގޮތަކަށް ބަލާނަމަ ކުޑަކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ސީޑީސީގެ އެޑްވައިޒަރީ ޕެނަލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ ބެތް ބެލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް