އޯޑީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ
އިގްތިސާދު ހަމައަކަށް އަޅުވައި އައު ހަރަކާތްތަކަށް ޖާގަ ދިނުމަށް އޯޑީ ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތު އިތުކުރުން މުހިންމު
 
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އަސަރުކޮށްފައިވާ އެތައް ބަޔަކަށް އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން
 
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އޯވަރޑްރޯ ކޮށްފައިވޭ
 
މިފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން މިހާރު މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ އިގްތިސާދަށް ބުރުއަރާނެ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކ. މާލެ |
އޯޑީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކުރިއަށްދިޔަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގައި ވާ މުއްދަތަށް ދީފައިވާ އިސްތިސްނާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ މަޖިލީހުން ދީ އެ ލިމިޓް 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އެކަމަށް އެދިވަޑައިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމުގައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިސްކަލް ހަމަތަކަކީ އެއަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރުން ލާޒިމް ހަމަތަކެއްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެވަގުތު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ އަދި މާލީ ހާލަތަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އެ ގާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިސްކަލް ހަމަތަކަށް އަމަލުކުރުމަކީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން އަމަލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ގާނޫނުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުރުން އެއް އަރަހަށް ފަސް ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސް ކުރުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންފައެވެ. އެއާ އެއްގޮތަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ގާނޫނުން އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ގެނައުމަށް ފާސްކޮށް 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ލިމިޓް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެމުއްދަތަށް އަހަރެއް ވާން ކުޑަދުވަސް ކޮޅަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް މިނިސްޓަރ ވަނީ މުއްދަތު އިތުރު އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެއާއެކު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިންވެސް ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ފާހަގަކުރެއްވި އެއް ކަމަކީ މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ ކޮންކަމަކަށްތޯއެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއަށް 1 އަހަރުވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު، އަދި އިގްތިސާދީ މި ފުން ވަޅުގަނޑުން އެއްކޮށް އަރައިގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އަދިވެސް ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަދުމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އަދި މާލީ ހާލަތަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިސްތިސްނާ ހާލަތުން އަރައި ގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މި ދަނޑިވަޅުގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ފިސްކަލް ހަމަތަކަށް އަމަލުކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އަދި މާލީ ހާލަތު ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ވަގުތު މި ހަމަތަކަށް ރުޖޫއަ ވާން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް, ދައުލަތް މެދުވެރިކޮށް ދެމުން އަންނަ ސަޕޯޓަށާއި، ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމަށާއި ދައުލަތް ހިންގުމަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޯޑީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ 9 މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މިކޮމިޓީން ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު އާއި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތާ ބައްދަލުކޮށް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީން މިބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުންތަކަށް ބަލާއިރު ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް މެމްބަރުން ވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ކޮމިޓީން މިކަމާއި ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާއެވެ. މިދެބޭފުޅުން ކޮމިޓީގައި ފާހަގަކުރެއްވީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ދައުލަތުގެ ކޭޝް ފްލޯގައި މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވަނީ އޭރު ނެގި މިފެސިލިޓީގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށާއި ޚިދުމަތްދެމުންދާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިލްތައް ގަވާއިދުން ދެއްކި ޚިދުމަތްތައް ދެވެމުންދިޔައީ މި ފެސިލިޓީގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އިގްތިސާދު އަދި އޮތީ އެއްކޮށް ހަމައަކަށް އެޅިފައި ނޫންކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން މިހާރު މަސައްކަތްކޮށްގެން އިގްތިސާދަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ބުރުއަރާނެ ކަމަށް އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަސް އަންނަންވާއިރު ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ހުރި އޯޑީ ސުމަކަށް އައުން ނުވަތަ އޯވަރޑްރޯ ކުރަން ނުޖެހޭ ހާލަތަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދާކަމަށް އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

އެހެންވީމާ މިއަހަރު އަދި އެއްކޮށް ކުރީގެ ހާލަތަށް ރުޖޫއަނުވަނީސް މިކަން ކުރަން އުޅެފިއްޔާ ބިލްތައް ނުދެއްކި ދާނީ. އެހެންނަމަވެސް ގަބޫލުކުރެވެނީ އިކޮނޮމީ އަންނަ އަހަރުގެ ކޮންމެސް ހިސާބަކުން އަނބުރާ ރުޖޫއުވާނޭ، ކުރިން ހުރި ވަރަށް. އޭރަށް ވާއިރަށް ޖާގަ ލިބޭ ބަދަލުކުރަން ކަންކަން. ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އަނެއްކާ ސުމަކަށް ނޫނީ އެއަށްވުރެ ޕޮޒިޓިވް ބެލެންސަކަށް ގެންނަން އެފުރުސަތު ލިބޭނެ. އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް އަންނަންވާއިރު ޕަބްލިކް ބެލެންސް އެކައުންޓް ސުމަކަށް ގެނައުން. މާނައަކީ އިތުރަށް އޯވަރޑްރޯ ކުރަން ނުޖެހޭ ހާލަތަށް އައިސްފަޔޭ އޮންނާނީ.
އަހުމަދު ސަރުވަޝް/ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް

ސަރުވަޝް ދެން ފާހަގަކުރެއްވި ކަމަކީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ދެމުން ގެންދިޔަ އެހީތަކެވެ. ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ލޯންތައް ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. މިފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުން އައިސް އިގްތިސާދު ދެމެހެއްޓުމަށް ދެމުން އައި އެހީ ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލައިފިނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީފް ދިނީ. ރިކަވަރީ އާއި ސްޓިމިޔުލަސް ދިނީ. ވިޔަފާރި ހިފަހައްޓަން މިދިޔަ އަހަރު އެހީ ދިނީ. އިގްތިސާދީ އައު ސްޓަރކްޗަރއަށް މިހާރު ސަޕޯޓް ދޭންޖެހޭ. އައު ކަންތައްތަކަށް މިއަހަރު ސަޕޯޓް ދޭންޖެހޭ. އެކަމަށް ފެސިލިޓީތައް ބެނުންވޭ. އިގްތިސާދު ޑައިވަރސިފައި ކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދަނީ. އެކަންކަމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ. ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި މުހިންމު މަސައްކަތަކެއް ކުރަމުންދަނީ. މިވަގުތަށް އޯޑީ ފެސިލިޓީ މުހިންމު ވަނީ އެހެންވީމާ.
އަހުމަދު ސަރުވަޝް/ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމިޓީން ދެން ބައްދަލުކުރި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމްވެސް ލަފާދެއްވީ އިގްތިސާދު ހަމައަކަށް ނޭޅެނީސް އިގްތިސާދު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ދީފައި ހުންނަ އެހީތައް ކަނޑާލުމަށް މާހިރުންވެސް ދެކޮޅު ހައްދަވާ ކަމަށެވެ. އިގްތިސާދު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް މިފަދަ ފެސިލިޓީތައް ދޭންޖެހޭކަން ގަވަރުނަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަމުގައި ގަވަރުނަރުގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރީ އޯޑީ ފެސިލިޓީގެ އަދަދު އިތުރުވެދާނެތީއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ގޮސް އެކްސްޗޭންޖަށް ރޭޓަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެތީއެވެ.

ގިނަ މާހިރުން ލަފާދެނީ އިގްތިސާދު ހަމައަކަށް ނޭޅެނީސް ދީފައި ހުރި އެހީ ކަނޑާނުލާށޭ. އެ މެއިންޓެއިން ކުރާށޭ. އެކަމަކު މޮނިޓައިޒް ކުރުން އެއީ ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއް. މިހާރު މޮނިޓައިޒް ކުރަން ދިން ވަރު މާކެޓަށް އައިސް އެކޮނޮމީން އެއޮތީ ބެއަރ ކޮށްފައި އެއަދަދު. އެހެންވީމާ ދެން ކޮށްފިއްޔާ އިންފްލޭޝަނަށް ބުރުއަރާނެ ފޮރިން އެކްސްޗެންޖަށްވެސް ބުރޫއަރާނެ. ނުހުއްޓުވާ އިކޮނޮމީ ރިކަވަރ ވާން ތަންދޭށޭ ލަފާ ދެއްވަނީ. 2023 އަކީ ގިނަ ބޭފުޅުން ލަފާ ދެއްވާ ތާރީޚު ޕްރީ ކޮވިޑް ހާލަތަކަށް އަންނާނެކަމަށް.
އަލީ ހާޝިމް/ އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފަހު މިހާރު ވަނީ އޯޑީ ފެސިލިޓީއަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. މިކަމަށް ވަރަށް އަވަހަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެއާއެކު އަނެއްކާވެސް 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

މިކަމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި ހުރިގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޕަބްލިކް އެކައުންޓްގައި ބެލެންސްގައި ހުންނަ މިންވަރު އާމްދަނީ އިތުރުވަމުންދާ ވަރަކުން އަންނާނީ ސެޓްލްވަމުންކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން އާމްދަނީ އިތުރުވެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވަމުންދާ ސްޕީޑަށް ބަލާއިރު ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް ބެލެންސް ސުމަކަށް އައުމަކީވެސް ގާތްކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މިއަހަރުވެސް ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ. އެއީ މިހާރުވެސް މިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރަކުން އޯވަރޑްރޯ ކުރާ މިންވަރަކުން އެމިންވަރު ސެޓެލްކުރަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން އޮޓޮމެޓިކުން ވަމުން އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިސާލަކަށް މިމަސް ނިމޭއިރު އެއީ މިކުއާރޓަރ ނިމޭނެ. އެހެންވީމާ މިކުއާރޓަރގައި ޓެކްސް ރެވެނިއުވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ އެރެވެނިއު މިވަންނަނީ ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް. ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓަށް ވަނީމާ މިސާލަކަށް މިއަދު ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ އޯވަރޑްރޯ ކޮށްފައި ހުރިއްޔާ އޭގެ މާނައަކީ މިމަސް ނިމޭއިރު ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖީއެސްޓީ ލިބިއްޖިއްޔާ ނިމޭއިރު އިންނަނީ ދެ ބިލިއަން ރުފިގާގެ އޯޑީ ލިބިފައި. އެއީ ހަމަ އޮޓަމެޓިކުން ސެޓެލްވަމުންދާ އެއްޗެއް.
އިބްރާހީމް އަމީރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އޯވަރޑްރޯ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް