އެގްރޯނެޓަށް އެއް އަހަރު ފުރުން
މިހާތަނަށް 500 އެއްހާ ދަނޑުވެރިން އެގްރޯނެޓާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވޭ: ހާރޫން
 
1500 އަށްވުރެ ގިނަ ދަނޑުވެރިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވޭ
 
އެގްރޯނެޓަކީ ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއް
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
އެގްރޯނެޓްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ
ރާއްޖެ އެމްވީ

މިހާތަނަށް އައި އިރު 500 އެއްހާ ދަނޑުވެރިންނާއެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހާރޫން ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެގްރޯނެޓަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި "ރާއްޖެޓީވީ" ގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހާރޫން ވިދާޅުވީ، ވޭތިވެ ދިޔަ އެއް އަހަރު ދުވަހު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން މިހާތަނަށް، އެކުންފުންޏާއެކު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް 1500 އެއްހާ މީހުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތުން، ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގަ 1500 އަށްވުރެ ގިނަ ދަނޑުވެރިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބަ ފާޅުކުރޭ. މާނައަކީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް އައިއްސިއޭ.
އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހާރޫން ރަޝީދު

ހާރޫން ވިދާޅުވީ، އެގްރޯނެޓުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ ސީދާ ދަނޑުވެރިޔާއާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ދަނޑުވެރިންގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަކީކޮބައިތޯ ބަލާ ކަމަށް ހާރޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކުންފުނިން ދަނޑުވެރިންނާއެކު އެއްބަސްވުން ހެދުމުގައި ބަލާ ޝަރުތުތަކަށް ވެސް ހާރޫން އަލިއަޅުއްވާ ލެއްވިއެވެ. އެ ޝަރުތު ތަކަކީ، 500 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ބިމެއް އޮތުމާއި، ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ބިމަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން އެމީހެއްގެ ނަންމަތީގައި އެކައުންޓެއް އޮތުމެވެ.

ހާރޫން ވިދާޅުވީ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު، އެގްރޯނެޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 17 ބާވަތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ދެ ބާވަތެއްގެ ހެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ދަނޑުވެރިންނަށް ދޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ދަނޑުވެރިން ހެއްދުމަށް ނިންމާ ދެ ބާވަތުގެ މުޑުވަކާއި އިންޕުޓް ވަސީލަތްތައް އެގްރޯ ނެޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ގާތުން މޮނިޓަރ ކުރެވިގެންކަން ހާރޫން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެގްރޯނެޓަކީ ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމުގައި މަގްސަދުގައި ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ހަމަ އަގުގައި ގަނެ އެތަކެތި މާކެޓްކޮށް ވިއްކުމާއި ސަޕްލައި ޗެއިން ތަރައްގީ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން އެ ކުންފުނީގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް