ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 09:42
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ރައީސް އޮފީސް
129 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް
ފާއިތުވި އަހަރަކީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެވިފައިވާ އަހަރެއް - މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޝަމާލް
 
މުއައްސަސާގެ އޮނިގަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މުހިއްމު ބިންގާތަކެއް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ސިފައިންގެ 25 އިންސައްތަ އަބަދުވެސް ތަމްރީނު ބުރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވި

ފާއިތުވި 2020 ވަނަ އަހަރަކީ އެންމެހައި ސިފައިންގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެވިފައިވާ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ޖެނެރަލް ޝަމާލް މިހެން ވިދާޅުވީ 129 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ޕެންޑެމިކްގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޖެހުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސިފައިން ކުރީ އެއްވެސް ވަރުބަލި ކަމެއް ނެތި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދިފާއު ކުރުމަށާއި ކަނޑުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނާއި އެމީހުންގެ މުދާ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން މީހުންނާ މުދާ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމާއި ސިފައިންގެ މުއައްސަސާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވުނުކަން ވެސް ޖެނެރަލް ޝަމާލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މުޅި ފޯސްގެ ގާތްގަނޑަކަށް 25 ޕަސެންޓް ގެންދިޔައީ އަބަދުވެސް ޓްރެއިނިންގެ ސައިކަލްތަކެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން. އެގޮތުން ބޭރު ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ޓްރެއިން ކުރެވިފައިވާ ކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަން. އަދި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހާ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް

ޖެނެރަލް ޝަމާލް ވިދާޅުވީ އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއެކު ތަނުގެ އޮނިގަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މުހިއްމު ބިންގާތަކެއް އެޅިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ތައާރަފު ކުރެވިގެންދާ އަސްކަރީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ސިފައިންނަށް އޭގެ މަންފާ ކުރާނެ ކަަމަށާއި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދިފާއީ ބާރުގައި ސިފަވަންތަ އަޚުލާގާއި ސުލޫކު ދެމެހެއްޓުމަށް އިތުރު މަގުތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމާއި ދިފާއީ ބާރުގެ ތެރޭގައި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ކުރުމުގެ އިތުރުން ވަކި އުސޫލުތަކަކަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ހެދުމަށް ފާއިތުވި 2020 ވަނަ އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް ޗީފް ވިދާޅުވިއެވެ. ޖެނެރަލް ޝަމާލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ހުރިހާ ކަމެއް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި އެންމެހައި ސިފައިންނާއި އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް