ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން
ރާއްޖެއަށް ކުވެއިތު ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވައިފި
 
ރައީސް ސޯލިހު އެގައުމުގެ އަމީރު ޝައިހު ނަވާފް އަލް އަޙްމަދު އަލް ޖާބިރް އަލް ސަބާޙްއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއް، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ބޮޑުވަޒީރަށް އަރުވާފައި
 
ކުވައިތުގެ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންދާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި
 
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބޮޑުވަޒީރާ ހިއްސާކޮށްފައިވޭ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހު ސަބާހު ޚާލިދު އަލް ހަމަދު އަލް ސަބާހުގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރާތް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ރާއްޖެއަށް ކުވެއިތު ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުން އަރުވައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހު ސަބާހު ޚާލިދު އަލް ހަމަދު އަލް ސަބާހުގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރި އަސަރުތަކާއި އަދި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު، ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ހިއްސާކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ، އިޤްތިޞާދު ހުޅުވާލައި އަދި ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތައުރީފުކުރެއްވިކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ކުރިއެރުމަށް ކުވައިތު ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑުވަޒީރު ދެއްވައި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑުވަޒީރު ދެއްވިކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގައި އެކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދެގައުމުގެ މެދުގައި އޮންނަ އަޚުވަންތަގުޅުމަކީ އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ކުރާ އިތުބާރާއި ގަދަރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ، ދީނީ އަދި ސަގާފީ ގުޅުމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީއަށް ކުވައިތު ފަންޑް ފޮރ އަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއި ކުވައިތުގެ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންދާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ކުވައިތުގެ އަމީރު ޝައިހު ނަވާފް އަލް އަޙްމަދު އަލް ޖާބިރް އަލް ސަބާޙްއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއް، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ބޮޑުވަޒީރަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓްރީގެ ސެކްރެޓަރީ – މަލްޓިލޭޓަރަލް ޑރ. ހާލާ ހަމީދާއި ޑިރެކްޓަރ މުއުމިނާ އިބްރާހިމް އަދި އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސަލްމާން ޒަކީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް