އޯވަރޑްރޯ ކުރަން ދީފައިވާ މުއްދަތު
އޯވަރޑްރޯ ކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ނުނިމުނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރައްވާތީ: ނާޝިޒް
 
މިހާރު މިވާގޮތުން ދައުލަތް ޝަޓްޑައުންއަކަށް ދަނީކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވި
 
މިމައްސަލާގައި މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަވާކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވި
 
މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް ފާހެއްނުވި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކ. މާލެ |
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ނާޝިޒް
ރާއްޖެއެމްވީ

ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ބޭންކުން ސަރުކާރުގެ ދަރަންޏަށް ނެގޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ އަހަރު ދިން ހުއްދަ އިތުރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަކިގޮތެއް ނުނިމުނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހިތުހުރިގޮތަކަށް ކަންކުރައްވާތީކަމަށް ވިދާޅުވެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަރުކަޒީ ބޭންކުން ސަރުކާރުގެ ދަރަންޏަށް ނެގޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން މިދިޔަ އަހަރު ދިން ހުއްދަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ. އެއާއެކު މިމައްސަލައަށް ހޯމަ ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ މެމްބަރުން ބަހުސްކުރައްވާފައެވެ. މިބަހުސްގެ ތެރެއިން ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހަސަން އަފީފް ހުށަހެޅުއްވީ މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ވަކި ޚާއްސަ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށެވެ. އެހުށަހެޅުއްވުމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ތާއީދު ކުރެއްވި އެވެ.

އެހުށަހެޅުން ފާސްކުރަން ފެނޭތޯ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައިވަނީ ވޯޓަށް އައްސަވާފައެވެ. ޚާއްސަ ކޮމިޓީއަކުން މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 12 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. ޚާއްސަ ކޮމިޓީއަކަށް މިމައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ނުފެންނަކަމަށް 48 މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއިރު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ އެއް މެމްބަރަކު އިންނެވިއެވެ.

ޚާއްސަ ކޮމިޓީއަކަށް މިކަން ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްނުވުމުން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެން މިމައްސަލައަކަށް އިތުރަކަށް ވޯޓަކަށް ނާއްސަވައެވެ.

ހުށަހެޅުން ފާސްނުވުމުން، މިއަދުގެ މުޅި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފާހެއް ނުވި. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން އެދިވަޑައިގެން އެދިވަޑައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން މި މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަވާ. މިމަޖިލީހުގެ ނިޒާމު އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. މިތަނަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބޭ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އަހަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ވިސްނަވަން ޖެހޭނެ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރައްވާއިރުގައި އެކަމަކުން ދެން ވެދާނެ ގޮތް.
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީއެވެ. އެހިސާބުން ސުވާލު އުފެދެނީ މިމައްސަލައަށް އަސްލު މިވަނީ ކިހިނެއްކަމާމެދުއެވެ. މިމައްސަލަ ތަޅުމުން ބޭރުވީކަމަށް ވިދާޅެއްނުވެއެވެ. ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީއެވެ.

މިކަމާގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަންވެސް ކުރައްވާ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ނާޝިޒް ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އޯވަރޑްރޯ ކުރުމުގެ ކަންތަކުގައި ވީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށެވެ. މަޖިލީހަށް ކަމެއް ހުށަހެޅުން ވޯޓު ނެގި ކަންކަންދާންޖެހޭނީ ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިންކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ކަން ހިނގާފައިވަނީ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް އެމައްސަލަ ނުދިޔުމުން ދެން އެހިސާބުން އެމައްސަލަ އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް ނުފޮނުވާ ގޮތަށްކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ އެކަން ވާންޖެހޭ ގޮތް ނޫންކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 125 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެމައްސަލަ ދެން ދާންޖެހޭނީ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީކަމުގައި ވަނީނަމަވެސް އެއޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެކަން ވާންޖެހޭނެކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 125 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތީ ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކަކީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިމީ ކޮމިޓީއަކުން ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން މަޖިލީހަށް ފެންނަ ހާލަތުގައި އުފައްދާ ކޮމިޓީތަކެއް ކަަމަށެވެ.

ނާޝިޒް ވިދާޅުވީ މިމައްސަލާގައި ފެނިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކި ގޮތަކަށް މިކަން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާގޮތް ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތެއް އޭޕްރީލް މަހުގެ 26ގެ ކުރިން ނިންމަންޖެހޭއިރު މިހާރު މިވާގޮތުން ދައުލަތް ޝަޓްޑައުންއަކަށް ދަނީކަމަށް ނާޝިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޝިޒް ވަނީ މިކަމުގައި އެމްޑީޕީ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕުގައިވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޕީޖީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަނީ ހިތަށް އެރީމާ ހިތަށް އެރިގޮތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕު ހިނގަމުންދާގޮތާމެދު ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"ން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ސުވާލުކުރުމުން އިދާރާއިން ދިން ޖަވާބަކީ މަޖިލީހުން އަދި މިކަމުގައި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ކަމަށެވެ. މާނައަކީ މިމައްސަލަ ދެން ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތެއް އަދި މަޖިލީހުން ނުނިންމަވައެވެ. މައްސަލަ ތަޅުމުން ބޭރުވެއްޖެނަމަ މިމައްސަލަ ޖެހޭނީ އަލުން ހުށަހަޅާށެވެ.

ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާ ކަމެއްގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމެއްގައި މަޖިލީހުން ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 11:48
އަލުވިމަލުވި
ބޭހާއިނުކުޅޭތިބަޑި. ވަރަށްވާހަކަ
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 19:40
ޢިބޫ
ގިނަމީހުން ތުހުމަތު ކުރާގޮތުގަ މިސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޓް ގުރޫޕުގަ ހިމެނޭ މީހުން އަރުވައިގެން ޓީރޕީ މައްޗެއްނުވާނެ.