ހުކުރު މިސްކިތް ސަރަހައްދު އާބާތުރަ ފިލުވުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ސާފުކޮށް، އުވަލައިިފި
 
އިންޑިއާގެ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކު ހުކުރު މިސްކިތް ހިމާޔަތްކޮށް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސްވަނީ ފަށާފައި
 
މި މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު
ކ. މާލެ |
މާލެ ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރު
ސްޓެލްކޯ

ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ސާފުކޮށް، އުވަލައިފިއެވެ.

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރާއި މެދުޒިޔާރަތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފަންނާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކައާބެހޭ ވުޒާރާއާއި ސްޓެލްކޯ ގުޅިގެން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސްޓެލްކޯއިން މިމަސައްކަތާ ހަވާލުވެ، ކުރިއަށްގެންދަނީ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުންނެވެ. މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މިފަދަ މަސައްކަތެއްގައި އެ ކުންފުނިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ، އާސާރީ ބިނާތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކުންފުނީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކުންފުނިން މީގެ ކުރިންވެސްވަނީ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައެވެ.

ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރު އަވަސް އަވަހަށް ސާފުކުރަންޖެހެނީ މުންނާރަކީ ހިރިގަލާއި އުވައިން ހަދާފައިވާ ބިނާއެއްކަމުގައިވާއިރު، އުވައަކީ ހިކުމަށް ގިނަ ވަގުތު ބޭނުންވާ އެއްޗެއްކަމުގައިވެފައި، ރާއްޖެއަށް ކުރާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މި ފުރުސަތު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މުންނާރުގައި ފެހިޖަހާގޮތް މެދުވެރިވާތީއެވެ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށް މުންނާރު ދޮވެ ސާފްކުރުމުގެ ހަރަކާތް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމުގައި ހެރިޓެޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ދިވެހި އާސާރުތަކާއި ތަރިކައަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތްތައް ބަލައިގެންކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ވަޅުދިޔަ ހިއްކައި ފެހި އުނގުޅުމުގައި ބޭނުން ކުރަނީ އިހުގައި ދިވެހިން ހިރިގަލުގެ ވަޅުތަކުން ފެހި އުނގުޅުމަށް ބޭނުން ކުރިގޮތަށް ކާށި ބޮނބިކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރާއި މެދުޒިޔާރަތް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ.

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރާއި މެދުޒިޔާރަތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފަންނާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާއާއި ސްޓެލްކޯ ގުޅިގެން ފަށާފައިވާއިރު، އިންޑިއާގެ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކު ހުކުރު މިސްކިތް ހިމާޔަތްކޮށް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ހުކުރު މިސްކިތް ހިމާޔަތްކޮށް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ހުށަހެޅީ، އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރޭންދްރަ މޯދީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައެވެ. މި މަސައްކަތަށް 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 23 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ އިންޑިއާއިން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން 2020 ވަނަ އަހަރު މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ. އެކަމަކު ހުސްވި މާޗުމަހުގައި އާކިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ އޮފް އިންޑިއާ (އޭ.އެސް.އައި) ގެ ޓީމެއް ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އަދި މިސްކިތް ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ސާމާނު އަދި ލަކުޑި ހޯދުމަށް މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލާއިރު، ޓެންޑާގައި ރާއްޖޭގެ އަދި އިންޑިއާ ކުންފުނިތަކަށް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ދިވެހީންގެ އިސްލާމީ ވަޙުދަތާއި، ދިވެހީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ބިނާއެވެ. އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު 1 ގެ އަމުރުފުޅަކަށް މީލާދީން 1656 ގައި ބިނާކުރެވުނު މި މިސްކިތަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމަކުން ނުފެންނަ ފަދަ ހިރިގަލުގެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތް ފެނިގެންދާ ބިނާއެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިރިގަލުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މަދު މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުކުރު މިސްކިތް ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު، އެތަނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޔުނެސްކޯއާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 20:33
އަހަންމާ
ދެލޯފުޅާ، އިންޑިޔާ އާއި ރާއްޖެކުންފުންނި ތަކޭ ނުކިޔާ އިންޑިޔާއަށް ހުރިހާ ކަމެއްދީބަލަ.