ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 15:23
މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި، ސީދާ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ ގޮތަށް 2 ބިދޭސީން ގެންގުޅެވޭނެ
މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި، ސީދާ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ ގޮތަށް 2 ބިދޭސީން ގެންގުޅެވޭނެ
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިއެއް
މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދީފި
 
ދެ ބިދޭސީންނަށް ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ
 
ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނީ، ކައްކާއެއް ނުވަތަ ދޯނި ފޮޅާ ސާފުކުރާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދީފިއެވެ.

ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވަނީ ސީދާ މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި ބިދޭސީންގެ ބައިވެރިވުން ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ޙަރަކާތްތެރިވުމާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އެކިފަހަރު މަތިން ދަޢުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި އޮޑިވެރިންނާއި މަސްވެރިން، އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މަސް ދޯނިފަހަރުގައި ކުރާބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ދިވެހިން ނުލިބުމުގެ ދަތިކަން އޮޑިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާ މަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ރީޓެއިލަރުން ފާޅުކުރަމުން އަންނާތީވެ، ބިދޭސީން ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމީކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ހުއްދައިގެ ދަށުން އެ އުޅަނދެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހޯދާ ވޯކްޕާމިޓެއްގެ ދަށުން ދެ ބިދޭސީންނަށް ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުލިބޭނެއެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދަށާއި ވަކިވަކި މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކުގެ ދަށުންނާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަސްވެރި ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ދެ ބިދޭސީންނަށް ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނެއެވެ.

މަސްވެރިއުޅަނދުތަކުގައި ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނީ، ކައްކާއެއް ނުވަތަ ދޯނި ފޮޅާ ސާފުކުރާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ބިދޭސީން ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ހުއްދަދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ހަމައެކަނި އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނަގައިގެން ދޮށީގެ ނުވަތަ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ސިފަތައް އޭގެ އަސްލު ނުގެއްލި ހިފެހެއްޓުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއްކަމަށާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވޭ މިފަދަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ، މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވި މުޅި ޞިނާޢަތުގެ މަންފާއަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީންނަކީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ސައްޙަ ހުއްދައެއް އޮވެގެން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންކަން ޔަޤީންކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އޮޑިވެރިންނަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޖަޕާނަށް