ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
26 އޭޕްރިލްގެ މެންދުރު 02:00ގެ ކުރިން އީމެލަކުން ނުވަތަ ލިޔުމަކުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވޭ
 
ބިލް ހުށަހެޅި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުން
ޝާމާ ޝުއައިބް
ކ. މާލެ |
ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހުސައިން ޒިޔާދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބިލަށް އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް ވާނަމަ 26 އޭޕްރިލްގެ މެންދުރު 02:00ގެ ކުރިން އީމެއިލަކުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން ޚިޔާލު ފޮނުވުމަށް އެދޭ ކަަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހުސައިން ޒިޔާދެވެ. ބިލް ހުށަހަޅުއްވަމުން ހުސައިން ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ބިލް ހުށަހަޅުއްވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުވާލައި އެ އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ އޮތޯރިޓީ އުވާލައި އެ އޮތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނާއި އެ އޮތޯރިޓީގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއެކު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ބިލް ޤާނޫނަކަށްވެ އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހޭނެކަމަށް މިބިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިބިލް ގާނޫނަކަށްވެ އަމަލުކުރަން ފެށުމުން އޭގެކުރިން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެންމެހާ މުދަލާއި ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެކަށައަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި ގާނޫނީ ގޮތުންނާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ހައްގުތަކާއި މަންފާތަކާއި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއޮތޯރިޓީން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިލްތިމާސްތައް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވުނީކަމަށް މިބިލްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 22:30
ނޫރު
އުވައިލަންވީ ރަޢްޔަތުންގެ މަޖިލީސް