ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
އަންގާރަ ދުވަހު ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑަނީ
 
ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައިގެން ބެލުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާއިރު ފޮށިތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ
 
ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައިގެން ބެލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވޯޓުގެ ފަރަގު ކުޑަވުމުން
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް
ރައީސް އޮފީސް

އަންގާރަ ދުވަހު ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އަންގާރަ ދުވަހު 11 ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި، ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން 208 ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ޝަކުވާތަކަކީ އެއްވެސް އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ނޫން ގޮތަކަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކެއް ކަމަށެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ލިބުނު ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން 11 ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައިގެން ބެލުމަށް ނިންމާފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތައް:

-        ތ. މަޑިފުށި (އެން 3.1) ބައެއް ސައްހަ ވޯޓު ބާތިލް ވޯޓުކަމަށް ގުނާފައިވާތީ ޝަކުވާ ލިބިގެން

-        ދ. މީދޫ 2 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށި (އެމް 1.2) ސައްހަ ވޯޓު އަލުން ގުނައިދިނުމަށް ޝަކުވާ ލިބިފައިވުމުން

-        ވިލަމަންދޫ ރިސޯޓުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށި (ޒެޑް 109.1) ސައްހަ ވޯޓެއް ބާތިލު ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވުމުން

-        ލ. ކަލައިދޫ ވޯޓު ފޮށި (އޯ 12.1) ބާތިލް ވޯޓު ގުނައިދިނުމަށް އެދި ޝަކުވާ ލިބިފައިވުމުން

-        ގއ. އަތޮޅު ހަ ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށި (މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި) ބާތިލް ވޯޓު ގުނައިދިނުމަށް އެދިފައި ވުމުން

-        ދ. ރިނބިދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ތ. އޮމަދޫ ވޯޓު ފޮށި، ސައްހަ ވޯޓުތަކެއް ބާތިލް ވޯޓުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގުނާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ކޮށްފައިވާތީ

-        ޅ. އޮޅުވެލިފުށި (ޖީ4.1) ސައްހަ ބާތިލް ވަކިވަކިން ގުނައިދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ

-        މ. އަތޮޅު މާލެ (ކޭޓީ.3) ބާތިލް ވޯޓެއް ޗެކް ކުރުމަށް އެދިފައިވުމުން އަދި ކޭ1.1 ވޯޓު ފޮށީގައި ހިމެނޭ ބާތިލް ފަސް ވޯޓު ޗެކް ކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ

-        ދިޔަމިނގިލި ވޯޓު ފޮށި، ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 11 އަދި 12 ވޯޓު ގުނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ

-        ގއ. ދެއްވަދޫ ވޯޓު ފޮށި، (ޕީ6.1) ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ބާތިލް ވޯޓު ގުނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މި 11 ފޮށީގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ 3 ކަނޑައިގެން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަންކަން ކުރިޔަށްދާއިރު، ވޯޓު ފޮށީގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން މޮނީޓަރކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މި ފޮށިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައިގެން ބެލުމަށް ނިންމީ ފަރަގު ކުޑަވުމުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 16:10
ާAhmed
ރިނބިދޫ ކިޔާ ރަށެއް އޮވޭތޯ