މާވަށު އަދި ގާދިއްފުށީގައި އަލުން ވޯޓުލަނީ
މާވަށާއި ގާދިއްފުށީގައި މައްސަލަ ޖެހުނު 3 ފޮށީގެ އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަނީ
 
އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ މި 2 ރަށުގައި މައްސަލަ ދިމާވި ވޯޓު ފޮށިތަކުގައި އެކަނި
 
ވޯޓުގެ ދިމާވި މައްސަލައަކީ ދާއިރާ ނޫން މީހުން ވޯޓު ދީފައިވުން
 
ގާދިއްފުށި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ގޮނޑި އަދި މާވަށު ކައުންސިލް ރައީސްކަމާއި މެންބަރުންގެ ވޯޓުލުން އަލުން ކުރިއަށްދާނެ
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
ކ. މާލެ |
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ލ. މާވަށާއި ތ. ގާދިއްފުށީގައި މައްސަލަ ޖެހުނު 3 ވޯޓު ފޮށީގެ އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިންތިޚާބާއިބެހޭ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ 3 ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، 3 ފޮށީގައިވެސް ދިމާވެފައިވަނީ އެއް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގާދިއްފުށީ 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮއްޓަށް ދާއިރާ ނޫން 2 މީހަކު ވޯޓުލާފައިވުމާއި، މާވަށު 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮއްޓަށް ދާއިރާ ނޫން 2 މީހަކު ވޯޓުލާފައިވާކަން، ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އަދި އިލެކްޝަންގެ ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތ. ގާދިއްފުށީ 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި (N9.1) ގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ

ދާއިރާ ނޫން 2 މީހަކު ވޯޓުލާފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވެއެވެ. އަދި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައިވެސް އޮޅިގެން ގާދިއްފުށީ ކަރުދާސްކޮޅު ދޫކުރެވިގެން ގާދިއްފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުލާފައިވާކަމާއި، އެއީ ލ. ކުނަހަންދޫ ރަށްވެއްސަކާއި، ރ. އިންނަމާދޫގެ ރަށްވެއްސެއްކަން ހާމަވެފައިވެއެވެ. އޮފިޝަލުންނަށް އޮޅިގެން ދެވުނު މި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގާދިއްފުށީގެ ފޮއްޓަށް ލާފައިވާއިރު ގާދިއްފުށީ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮނޑިއަށް ވާދަ ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ހައްވާ އަބްދުލް ހާދީ އަދި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 މަރިޔަމް ހަސަނަށްވެސް 222 ވޯޓު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެހެންކަމުން 2 ވޯޓުގެ ތަފާތެއް ހުންނައިރު އެ 2 ވޯޓަކީ ދާއިރާއިން ބޭރުން ލެވުނު ދެ ވޯޓަށްވުމާއި، ކާކަށް ލެވުނު ވޯޓެއްކަމެއް ސާފް ނުވާތީ އެ ރަށުގެ N9.1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވޯޓު އަލުން ލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވޭ. ވޯޓް ބޭއްވޭނީ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 ހައްވާ އަބްދުލް ހާދީ، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 މަރިޔަމް ހަސަންއާއި ދެބޭފުޅުންނަށް،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް

ލ. މާވަށު 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި (O6.2) ގައި ދިމާވި މައްސަލަ

މި ވޯޓު ފޮށީގައި 2 މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވެއެވެ. އެއީ ކައުންސިލް ރައީސްކަމުގެ މަގާމާއި ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ވޯޓުލުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެގޮތުން ލ. މާވަށު 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮއްޓަށް ދާއިރާ ނޫން މީހަކު ވޯޓުލާފައިވާކަމަށް ޝަރީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިދާއިރާއަށްވެސް ދާއިރާނޫން 2 މީހަކު ވޯޓުލާފައިވާކަމަށާއި، ކަން ހިނގައިދިޔަ ރިޕޯޓުގައި އޮޅިގެން އެ ދެމީހުންނަށް މާވަށު ކަރުދާސް ދެވިފައިވާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 އާދަމް އަބްދުއް ރަހުމާން އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 އަހުމަދު މޫސާއަށްވެސް 525 ވޯޓު ލިބިފައިވޭ. އެހެންކަމުން ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު އެއްވަރު. ދާއިރާގައި ނުހިމެނޭ މީހަކު ވޯޓުލާފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވާތީ އެ ދާއިރާގެ ރައީސްކަމުގެ ވޯޓު އަލުން އެރަށުގައި އެކަނި ކުރިއަށްދާނެ،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް

މީގެ އިތުރުން މާވަށު ކައުންސިލް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައިވެސް ދާއިރާނޫން 2 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާތީ އެ މައްސަލަވެސް ހައްލުކޮށް އަލުން ކައުންސިލް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ވޯޓުނެގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ލ. މާވަށު 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮއްޓަށް، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12 ހަސަން ޝިފާޒް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 14 އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރަށްވެސް 432 ވޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ދާއިރާގައި ނުހިމެނޭ މީހަކު ވޯޓުލާފައިވާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވާތީ ކައުންސިލް މެންބަރުކަންވެސް ހޮވުމަށް އަލުން ވޯޓުލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ތ. ގާދިއްފުށީ N9.1  ވޯޓު ފޮށި އަދި ލ. މާވަށު O6.2 ގައި ވޯޓު އަލުން ބާއްވާނެ ކަމަށާއި، މި ދެރަށުގައިވެސް ވޯޓުލުން ހަމަޖެހިފައިވާނީ މިހާރުވެސް އެ ފޮއްޓަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތައް އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަޖެހޭ ދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައި އެކަނި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، ވޯޓު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ވަރަށް އަވަހަށް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް