ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުން
ނަޝީދު ރައީސަށް: ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުންކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތް
 
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކަމަށް ރައީސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ
 
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމުގެ ކޮންމެ މަޝްވަރާއެއް އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ، ރައްޔިތުންގެ ވޯޓާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ރައީސް ނަޝީދު
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން ކަމާއި މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް، ބޮޑުވަޒީރަށް ވެވަޑައިގަންނަވަން  ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ރައިސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ހުށަހެޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި މިހާރު އަމަލު އަމަލުކުރަމުންދާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އަމަލުކުރަމުންދާ ނިޒާމަކަށް ވާތީ، އެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްދު ދެއްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމުގެ ކޮންމެ މަޝްވަރާއެއް އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ، ރައްޔިތުންގެ ވޯޓާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ސާލިހަށް ކުރެއްވި މެސެޖުގައި، ސަރުކާރު ހިންގުމުން އެއްފަރާތްވެގެން ހުންނަވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށާއި ގައުމު ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ނަޝީދު ކުރެއްވި މެސެޖްގައި، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި، އެއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު، ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާކަމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އަދި މިހާރުގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށާއި، 2024 އަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާއިރު، ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް މީހަކު ކަނޑައެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
24 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 01:53
މޮހަނދާ
އަޅުގަނޑު ބުނެ އުޅެން ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން މިނިޒާމު އައްނާނެކަން ރ ނަޝީދު އެދައްކަވަނީ ނަމޫނާ