ވެކްސިން ކިއުތަކުގެ މައްސަލަ
ވެކްސިން ޓޯކަން ނެގުން ކިއުބީ މެދުވެރިކޮށް!
 
އެޗްޕީއޭއިން މިގޮތަށް ނިންމީ ވެކްސިންޖެހުމަށް ހެދޭ ދިގު ކިއުތަކުގައި ތޮއްޖެހިގެން ތިބެންޖެހޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް
 
ވެކްސިން ދޭ ތިން މަރުކަޒަކުން އޮންލައިންކޮށް ޓޯކެން ނެގޭނެ
 
ކޮންމެ މަރުކަޒަކުންވެސް ޓޯކެން ދޫކުރާނީ ވަކި އަދަދަކަށް
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް މަޖިލިސް ބޭރުގައި ހަދާފައި ކިއު
ރާއްޖެއެމްވީ

ވެކްސިންޖެހުމަށް ހެދޭ ދިގު ކިއުތަކުގައި ތޮއްޖެހިގެން ތިބެންޖެހޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، އޮންލައިންކޮށް ޓޯކެން ނަންބަރު ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަނެއްކަމަށްވާ ކިއުބީ މެދުވެރިކޮށް ޓޯކެން ނަންބަރު ނެގުމުގެ އިތުރުން ކިއު ނަންބަރުގެ ތަރުތީބު ބެލޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވެކްސިންޖަހައިދޭ މަރުކަޒުތަކުން، ކިއު ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ޓޯކެން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒުތަކަކީ، ސޯޝަލް ސެންޓަރާއި، ނޭޝަނަލް އާޓްގެލެރީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވެކްސިންޖަހާ މަރުކަޒެވެ. މި މަރުކަޒުތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނަންބަރު ދޫކުރާނީ ވަކި އަދަދަކަށެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް ސެންޓަރުން 500 ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު އާޓްގެލެރީން ދޫކުރާނީ 300 ނަންބަރެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ ވެކްސިންދޭ މަރުކަޒުން 200 ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މާލޭގައި މިހާރު ވެކްސިން ޖަހައިދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރޭގަނޑު 9:00 ފެށިގެން 11:45 ދެމެދުއެވެ. އެހެންކަމުން ރޭގަނޑު 9:00 ފެށިގެން ކިއުބީ އެޕްލިކޭޝަނުން ނަންބަރު ނެގޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ޓޯކެން ދޫކުރަން ފެށިކަމުގައި ވިޔަސް މަރުކަޒުތަކުން ވެސް ޓޯކެން ދޫކުރުން ކުރިއަށްދާނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނަގާ ޓޯކެން ނަންބަރުގެ ތަރުތީބު، ކިއުބީ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޓޯކެންގައިވާ ކިއުއާރް ކޯޑް ސްކޭން ކޮށްގެން ބެލޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހެދޭ ކިއުތައް ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން، ރޯދަ މަހު ވެކްސިން ޖަހައިދޭ ވަގުތު ވަނީ އިތުރުކޮށްދީފައެވެ. އެކަމަކު ވަގުތު އިތުރުކުރުމުންވެސް ވެކްސިންގެ ދިގު ކިއުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް