ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން
ބޭނުންވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް ބޮޑުވަޒީރުކަން - ނަޝީދު
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައި
 
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނުބާއްވަންވެސް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައި
 
ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ދުރުގައި ހުންނަވަން ނަޝީދު ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު
މަޖިލިސް

ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް، ބޮޑުވަޒީރަށް ވެވަޑައިގަންނަވަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ރައިސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ސާލިހަށް ކުރެއްވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި އެއްފަރާތެއްގައި ހުންނަވަން އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުންފުޅުވަނީ ބޮޑުވަޒީރަށްވެ ގައުމު ހިންގުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހުންނަވަން ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަޝީދުގެ މެސެޖުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނުބާއްވައި އެއަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެެރިކަން ކުރާ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށް ވެސް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. އަދި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބާއި ކުރިމަތިލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ގާނޫނުގައިވާގޮތަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ބޭފުޅަކަށް ހަދަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ހިންގުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރައްވާއިރު، މިހާރު އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ރައީސް ސާލިހާއި މަޝްވާރާކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެކިފަހަރުމަތިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ސާލިހަށް ފޮނުއްވި މިމެސެޖް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކެބިނެޓުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނަށާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ވެސް ފޮނުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
19 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 14:51
ނަދާ
ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވަނީ ވެރިކަން ކުރަން.
19 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 10:38
އަލީމްބެ
ރާއްޖޭގައި ބާއްވަންވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްކަން ފާއިތުވީ ހުރިހާ އިންތިހާބަކުން ވަނީ ހާމަވެފަ. ރިޔާސީ ކިޔައިގެން ކޮންމެ އިންތިހާބަކު ކައްކަނީ ބަރުލަމާނީ ރިހަގަނޑެއް. ރައްޔިތުންނަށް މިހާތަނަށް އޭތި ވިކުނީ މީރުވީމަކަން ޔަގީން.