raajjemv logo
ބާސާގައި ކޫމަނުގެ ކުރިމަގު
މުސްތަޤުބަލާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ކޫމަން ރައްދުދީފި
 
ކޫމަން ބާސާއާ ހަވާލުވީ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
 
ކޫމަނަށް ކޯޗުގެ މަގާމު ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ބާސެލޯނާގައި އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ރައްދުދީފިއެވެ.

ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ކޫމަން ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އޭރު ބާސާގެ ރައީސަކަށް ހުރީ ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއުއެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބާޓޮމެއު މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ބާސާގެ އިންތިޚާބު ޖޮއާން ލަޕޯޓާ ވަނީ ކާމިޔާބުކުރައްވާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ލަޕޯޓާ އިންތިޚާބުވުމާއެކު، އޭނާ ވަނީ ބާސާއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ބާސާގެ ކޯޗަކަށް އެ ޓީމުގެ ލެޖެންޑް ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ގެންނަން ލަޕޯޓާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި ދާދި ފަހުން ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ބާސާއަށް ތައްޓެއް ނުހޯދިއްޖެނަމަ، ކޫމަނަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު މި ފަހުން ކޫމަނުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސާއިން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުން އަންނައިރު، މި އަހަރު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ ޓީމު ބަލިވެފައިވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އެއީ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު އެލް ކްލަސިކޯ މެޗުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުން ބާސާ ވަނީ ޕީއެސްޖީ އަތުން ކަޓާފައެވެ.

ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޫމަން ބުނީ ލީގުގައި ބަލިނުވެ 19 މެޗު ބާސާއިން ހަމަކުރިއިރު، އެންމެ މެޗަކުން ބަލިވުމާއެކު ބާސާގެ މުސްތަޤުބަލާ ގުޅޭ ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވުމުން ހައިރާންވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވެގެން ކުރާ ސުވާލުތަކެއް ގޮތަށްވެސް ބައެއް ފަހަރު ދޭހަވާ ކަމަށް ކޫމަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޫމަން އިތުރަށް ބުނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އެބައޮތް ކަމަށާއި، މުސްތަޤުބަލާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަތަކެއް ދެކެވުނު ނަމަވެސް، އޭނާގެ ވިސްނުން ހުރީ ޓީމާ އެކު ކުރިއަށްދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކުރިމަތިވާނެ ބޮޑު ޕްރެޝަރެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ބާސާއާއެކު ކާމިޔާބީ ހޯދަން ކަމަށްވެސް ކޫމަން ބުންޏެވެ.

ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޫމަނަށް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނި ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައިވެސް ބާސާއަށް އިރުޝާދުދޭނީ ކޫމަން ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ކޫމަނުގެ ކުރިމަގާ މެދު ބާސާގެ އައު ބޯޑުން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށްވެސް ސްޕެއިނުގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އަންނަ ސީޒަނުގައިވެސް ކޫމަން ބާސާއަށް އިރުޝާދުދޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނިއިރު، އެ ޓީމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ މަޑުކުރުވުމެވެ. މި ސީޒަން ނިމުމުން ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ކުލަބު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މެސީއަށް އޮތް ނަމަވެސް، ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އަންނަ ސީޒަނުގައިވެސް މެސީ ބާސާގައި މަޑުކުރާނެއެވެ. އަދި ކޫމަނުގެ މަސައްކަތާ މެދު މެސީ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް