ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 00:31
މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މާޒިޔާ މޮޅުވީ 3-1 ން
މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މާޒިޔާ މޮޅުވީ 3-1 ން
އެފްއޭއެމް
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓީސީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާއަށް ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ޓީސީ އަތުން މާޒިޔާ މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި މާޒިޔާ އޮތީ 28 ޕޮއިންޓާއެކު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ދެ ޓީމަށްވެސް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން މާޒިޔާގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) ހަމަލާއެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، އެ ހަމަލާ ޓީސީގެ ގޯލްކީޕަރު އާޒާދު މަމަދޯފް ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. އަދި އޭހެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ޓީސީގެ ބިދޭސީ ފޯވާޑް ސެމިއުލް ކޯޑެލަށް ހުސް ފުރުޞަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭރިއާ ބޭރުން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ މާޒިޔާގެ ގޯލްކީޕަރު ހުސައިން ޝަރީފް ވަނީ ދިފާޢުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހުކޮޅު މާޒިޔާގެ މިޑްފީލްޑަރު މުޙައްމަދު އުމެރިއަށް ވަނީ ރަނގަޅު ދެ ފުރުޞަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެކަމަކު މި ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް މާޒިޔާއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ހަމްޕު ނަގައިދިން ހުރަހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް (ކޯނޭ) އެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ލީޑު ފުޅާކުރަން މާޒިޔާގެ އުމެއިރަށް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށެވެ. އެއާއެކު މެޗުގެ 53 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު އައްޒާމެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ހަތް މިނެޓު ފަހުން އިބްރާހީމް މަހުދީ ހުސެއިން (ފޭދޫ އިއްބެ) ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، މާޒިޔާއަށް އަލުން ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާގެ ހަމްޕުއަށް ހުސް ފުރުޞަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. ނަމަވެސް މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް މާޒިޔާއިން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. ކޯނޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ފޭދޫ އިއްބެއެވެ.

މި މެޗަށްފަހުވެސް މާޒިޔާގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް ވަނީ ދަނޑުގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ އަބަދު ދައްކަން ޖެހޭ އެއް ވާހަކައަކީ ދަނޑުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ކުޅުންތެރިންނަށް އުނދަގޫވާ ވާހަކަ ކަމަށާއި، މި މެޗުގައިވެސް އެކަން ދިމާވި ކަމަށެވެ. އަދި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުަގއި ޖެހި ލަނޑާއެކު ކުޅުންތެރިންނަށް ފަސޭތަކެެއްވި ކަމަށާއި، އަދި މިއީ މާޒިޔާއަށް ޙައްޤު މޮޅެއް ކަމަށްވެސް ވިޑަކޮވިޗް ބުންޏެވެ.

ކުރީގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނީ ހަގީގަތުގައި މާޒިޔާއިން ލީޑު ނެގުމާ ހަމައަށް ޓީސީން ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ކަމަށާއި، އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މާޒިޔާއިން ކޮންފިޑެންސާއެކު ކުޅުނު ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުގެ ނަތީޖާއަކީ ޓީސީއަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ކަމަށް ނުބުނެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ވުމާއެކު ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންސަންޓްރޭޝަން ލެވެލް ވަރަށް ދަށްކަން ފާހަގަވެގެންދިޔަ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

މި މޮޅާއެކު މާޒިޔާއިން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅުނު 12 މެޗުން ވަނީ 28 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ވެލެންސިއާއަށް 11 މެޗުން 21 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް، ވެލެންސިއާއަށް މާޒިޔާގެ ފަރަގު ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާޒިޔާ އަތުން ބަލިވި ޓީސީ އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި 13 މެޗުން 13 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް