raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ
އިންތިޚާބުގައި ލިބުނީ ނާކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ދައްކާވާހަކަ އެމްޑީޕީއިން މިފަހަރު ދޮގުކުރީ ހެއްކާއެކު
 
އެމްޑީޕީއިން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ އެ ޕާޓީއަށް މާލެ ސިޓީއިން ނާކާމިޔާބުވިޔަސް މުޅި ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައި
 
ވާދަވެރި ޕީޕީއެމްއަށް އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ 418 ގޮނޑިކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ދެ އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީއިން 617 ގޮނޑިކާމިޔާބުކޮށް 45.56 އިންސައްތައިގެ ލީޑްއެއްގައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
ކ. މާލެ |
އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ކެމްޕޭން ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ

އިންތިޚާބުގައި ލިބުނީ ނާކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ދައްކާވާހަކަ އެމްޑީޕީއިން ހެއްކާއެކު ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ނެޝަނަލް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ އިންތިޚާބުގައި ލިބުނީ ނާކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ދައްކާވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވާފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާގެ ތަފްސީލު ވެސް އަންވަރުގެ ޓުވީޓްގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ 45.56 އިންސައްތަ އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާކަމަށް އަންވަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސިޓީ ފިޔަވާ ބާކީއޮތް ތިން ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 18 ގޮނޑިއާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 12 ގޮނޑިއާއި، ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ 66 ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ 125 ގޮނޑިއާއި، ރަށު ކައުންސިލްގެ 143 ގޮނޑި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 250 ގޮނޑި ހިމެނޭހެން 617 ގޮނޑި އެ ޕާޓީއަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއަށް ލިބުނީ ދެ އިންތިޚާބު އެއްކޮށްލައިގެން ޖުމުލަ 418 ގޮނޑިކަމުގައިވާއިރު، މިއީ 30.87 އިންސައްތަކަމަށް އަންވަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޕީޕީއެމްއަށް ކާމިޔާބުވީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމުގެ ގޮނޑިއާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 19 ގޮނޑިއާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05 ގޮނޑިއާއި، ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ 43 ގޮނޑިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ 99 ގޮނޑިއާއި، ރަށު ކައުންސިލްގެ 85 ގޮނޑި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 166 ގޮނޑި ޕީޕީއެމްއަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން 263 ފަރާތަކުން ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ދެ އިންތިޚާބުގެ 19.42 އިންސައްތަ ހޯދާފައިވާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 33 ގޮނޑިއާއެކު 2.43 އިންސައްތަ، އެމްޑީއޭއަށް 14 ގޮނޑިއާއެކު 1.03 އިންސައްތަ، އަދާލަތު ޕާޓީއަށް 8 ގޮނޑިއާއެކު 0.59 އިންސައްތަ އަދި އެމްއާރްއެމްއަށް 1 ގޮނޑިއާއެކު ލިބިފައިވަނީ 0.07 އިންސައްތަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ލިބުނީ ނާކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ދައްކާވާހަކަ އެމްޑީޕީއިން ހެއްކާއެކު ދޮގުކޮށްފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވަނީ އެ ޕާޓީއަށް މާލެ ސިޓީއިން ނާކާމިޔާބުވިޔަސް މުޅި ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން ނާކާމިޔާބުވި ދާއިރާތަކުގައި އެކަން އެހެންދިމާވާން މެދުވެރިވި ސަބަބު ދެނެގަނެ އެ ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ ކުރިއަށް ހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީ ނިކުންނާނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީއިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އެޕާޓީއިން މިހާރު ދަނީ ލޯކަލްކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، ހަ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ މައްސަލަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން އަލުން ގުނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެމްޑީޕީން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފޮށިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، T03 (މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ)، T04 (ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ)، T05 (ހެންވޭރު ހުޅަނދު ދާއިރާ)، T10 (މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ)، T14 (މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ) ، T16 (މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ) އެވެ. މި ފޮށިތަކުގެ އިތުރުން، ބާތިލް ވޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާތަކެއްކޮށް ޖުމްލަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ޕާޓީގެ ޗެއާ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ކެންޑިޑޭޓާއި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓާ ދެމެދު ހުރި ވޯޓުގެ ފަރަގަށް ވުރެ، ބާތިލު ވޯޓުގެ އަދަދު އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
15 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 11:43
ފުނަމާ
އަދުރަމެޓިކުން ބަލާނަމަ އެމްޑީޕީ ފެއިލްވޭ! އެކަމަކު ސަލާމަތުން ހުރި ސިކުނޑިތަކަށް ފެންނަނީ މިއިންތިޚާބުންވެސް ބަޅުރުށް ޕާޓީ ބަލިވެއްޖެކަމަށް !
15 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 10:56
ގދ.ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގެއިން
ޔަގީނުންވެސް ގދ ގެ އަތޮޅުވެރިކަން ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކިރީ ޕޕއމ. 3 އަހަރު ކުރިން ކެންޕޭނުފަށާ ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތަށް ބޭނުންކޮއްގެން ކެންޕެއިން ކުރީމާވެސްވީ ބަލި. ދެން ކުރިން ދިޔަ ގޮތަށް މަހަށްދޭ ދާންވީމަހަށް ކެޔޮޅު ދާންވީމަހަށް. ދޯނީގަ އެކަނި މީހުންނަށް ނުފެންނަ ހިސާބު ބޭރަށް ނިކުމެހުރެ ވަންމޭން ޝޯ ކުޅޭ. ޕާޓީތެރޭގަ ވަންމޭން ޝޯ ކުޅުނީމަ ވާނެއެތި ވެފަ ތިއޮތީ
15 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 09:46
ޯޮިްްތަކުރު
ކިތައްމެ ފޮންޏެއްދައްކަން އުޅުނަސް ރ ވާދޫ އަކުން ކައުންސިލް އިންތިހާބެއްގައި ނުހޯދޭނެ ކުރިއެއް ލަދެއްގަބެދި އޮރިޔާން ވާހިތުން ކުރިމަތި ލަނީވެސް މިފަހަރު މާބޮޑަށްވެސް އެމީހުންނަށްވެސް އެނގޭނެ މީއެހާ ފަސޭހައިން ވާނެކަމެއް ނޫންކަން ވ ސަލާން