raajjemv logo
ރައީސް ސާލިހު ވޯޓު ލެއްވުން
ރައީސް ސާލިހު ވޯޓު ލައްވައިފި، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓު ލުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވި
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއީ އަތޮޅުތެރެއާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހިންގުމަށް ނުހަނު މުހިއްމު ވޯޓެއް ކަމަށް
 
މާލޭގެ މޭޔަރުގެ މަގާމު އެންމެ ކުޑަމިނުން 60 އިންސައްތައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އެމްޑީޕީ ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:40 ގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވޯޓު ލައްވާފައި
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކ. މާލެ |
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހިންނަވަރު ރައްޔިތުން ވޯޓުލާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ޅ ހިންނަވަރު ރައްޔިތުން ވޯޓު ލުމަށް ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:40 ގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވޯޓު ލައްވާފައެވެ. ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު އެ ސަރަޙައްދުގައި ވޯޓު ލުމަށް ތިއްބެވި ދާއިރާގެ ބައެއް ރައްޔިތުންނާވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑުގެ ޙާލަތަށް ވުމާއެކު، އެ ސަރަަހައްދުގައި ގިނަ ވަގުތު މަޑުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު ނުކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިއީ އަތޮޅުތެރެއާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހިންގުމަށްވެސް ނުހަނު މުހިއްމު ވޯޓެއް ކަމަށެވެ. މި ދަނޑިވަޅަކީ ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއް ނަމަވެސް، ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ވޯޓު ލެއްވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބަށްވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ މޭޔަރުގެ މަގާމު އެންމެ ކުޑަމިނުން 60 އިންސައްތައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ކާމިޔާބު ކުރާނެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަގީން ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު، 10:45 ހާއިރު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 273،128 (ދެލައްކަ ހަތްދިހަ ތިން ހާސް ސަތޭކަ އަށާވީސް) މީހުންނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
67%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް