16 ރަށެއް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަަރައްގީ ކުރުން
16 ރަށެއްގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނާނީ 29 އެޕްރީލްގައި ވާރޗުއަލްކޮށް
 
ބީލަން ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ 20 ޖޫންގެ ކުރިން
ކ. މާލެ |
އިންޓާރ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު ރިސޯޓް

16 ރަށެއްގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 އޭޕްރިލް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ވަރޗުއަލްކޮށް (ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް) ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ، 10 ޖޫން 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ ބީލަން ހުށަހެޅުއްމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 16 ރަށް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި 28 އޭޕްރިލް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ނަމާއި، އީމެއިލް އެޑްރެސް، އަދި ފޯން ނަންބަރު  އީމެއިލް ކުރަން ވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

ބީލަން ފޮތް ގަތުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް (www.tourism.gov.mv)  އިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި ބީލަން ފޮތް 14 އޭޕްރިލް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން، 06 ޖޫން 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް މެއިލް ކުރުމުން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް