ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 19:58
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް
ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ ކަންކަން ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ - ނާއިބުރައީސް
 
އައު އިންޖީނުގޭގައި 20 މެގަވޮޓްގެ ކެޕޭސިޓީ ހުންނާނެ
 
އަލަށް ފަށާ ދެ މަޝްރޫއާއެކު ގިނަ ތަކުލީފުތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާކަންކަން ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާއިބުރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމާއި، އެ ސިޓީގެ އައު އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންލައިންކޮށް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވަނީ ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިން އޮތް ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި އަދި އިންޖީނުގޭގެ ދަތި އުނދަގޫތަކާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަމަލީ މަސައްކަތްފެށި މި ދެ މަޝްރޫއާއެކު މި ދަތިތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ނާއިބުރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ ސިޓީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއު ދަށުން ވެކިއުމް ޕަމްޕުތަކާއި ވެކިއުމް ޗެމްބަރުތަކުގެ ވޭލުތައް ބަދަލުކޮށް މުޅިން އަލަށް މޮނިޓަރިން ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރާނެއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާތާ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އައު އިންޖީނުގޭގެ މަޝްރޫއާއެކު އެ ސިޓީއަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިހާރު ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުވެ، ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ވެސް ލުއިކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގެ ޖުމްލަ ކެޕޭސިޓީއަކީ މިހާރު 5.4 މެގަވޮޓެވެ. އައު އިންޖީނުގެ ގާއިމުކުރަނީ 4 މެގަވޮޓްގެ 5 ޖަނަރޭޓަރު ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 20 މެގަވޮޓްގެ ކެޕޭސިޓީ ގާއިމު ކުރެވޭގޮތަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 8 ޓްރާންސްފޯމަރު ބެހެއްޓުމާއި، ޖުމްލަ 21 ކިލޯމީޓަރުގެ މީޑިއަމް ވޯލްޓޭޖުގެ ކޭބަލް އެޅުމާއި، އައު ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކުތައް ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް ފަށާތާ 18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭއިރު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރިޔަށް އޮތް 30 ނުވަތަ 40 އަހަރަށް ދަތިނުވެ ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގާބިލުކަން ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް