raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
އަންސާނާ ވެލާވަރު ރިސޯޓަށް އޮފިޝަލުން އެރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދިން: އީސީ
 
އޮފިޝަލުން މިހާރު ވަނީ ކައިރި އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުވާލެވިފައި
 
ވެލާވަރު ރިސޯޓުގައި ވޯޓުލުމަށް 61 މީހަކު ރެޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވޭ
 
ވެލާވަރު ރިސޯޓަށް ރެޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހުނަށް ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އީސީން މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި
ނަހުފާ މުހައްމަދު
14,279
ކ. މާލެ |
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 14:50
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު
ރާއްޖެ އެމްވީ

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ އޮފިޝަލުން އަންސާނާ ވެލާވަރު ރިސޯޓަށް ދިޔުމުން އެރަށަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އޮފިޝަލުން އެރަށަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ، ކައިރި ރަށަކަށް އެމީހުން މިހާރު ފޮނުވާފައި ވާކަމަށެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެލާވަރު ރިސޯޓުގައި ވޯޓުލުމަށް 61 މީހަކު ރެޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މީހުނަށް ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އީސީން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސްއަޅައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ތަނަކަށް ވޯޓުލާން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ޝަރީފް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން، އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ އުސޫލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސް، ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އީސީން ގެންދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
54%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
27%
އުފާ ވެއްޖެ
4%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
15%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް