raajjemv logo
މެމްބަރު އަރީފާއެކު ޓެކްސީ ދަތުރެއް
ކުރީގެ މެމްބަރު އަރީފާއެކު ޓެކްސީ ދަތުރެއް: ރުޅިއައިސްގެން އަތް މަޅާލި ފަސިންޖަރަކާ ވެސް ދިމާވި
 
އުފެދުމުގައިވެސް މިއީ ސިޔާސީ މީހެއް، އެކަމެއް ނުކެނޑޭނެ
 
ދަތުރު ނިމޭއިރު އޮންނަނީ އެއްގަލަކަށް އެރިފައި
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
35,857
ކ. މާލެ |
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 09:27
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރ ހުސައިން އަރީފު
ސޯޝަލް މީޑިއާ

އެއީ އާދައިގެ މަތިން އޮފީސް ނިމުމުން ގެއަށް ދިއުމަށް އަވަސް ރައިޑުން ނެގި ޓެކްސީ ދަތުރެކެވެ. ވެފައި ހުރި ވަރުބަލިކަމުގެ ބޮޑުކަމުން ޓެކްސީއަށް އެރުމަށްފަހުވެސް މި އެރުނީ ކޯއްޗަކަށްތޯ ބަލާކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެވުނެވެ. ދުއްވަން އިން މީހަކަށްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދެވުނެއެވެ.

ދަތުރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފައިސާ ދައްކަންވެގެން ވައިބަރ ހުޅުވާލުމުން ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ވައިބަރގައި އިން ފޮޓޯއެވެ. އެ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ގެއަށް ލައިދިން ޑްރައިވަރަކީ އާދައިގެ މީހެއް ނޫނެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފެވެ. އޭނާއަކީ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ގޮނޑި ގެއްލުނުކަމަށް ކަނޑައެޅި 12 ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި އެއް މެމްބަރެވެ. މި އިނދެވުނީ ކޮން ޓެކްސީއެއްގައި ކަން އެނގުނު އިރު ދަތުރު އޮތީ ނިމުމަކާ ގާތްވެފައެވެ.

ދާންޖެހޭ ވަކި ހިސާބެއް ނުބުނެ ވަގުތުން ވާހަކަ ފަށައިގެން ދަތުރު ދިގުކޮށްލީމެވެ. ނޫސްވެރިއަކަށް އެކަހަލަ ފުރުސަތެއް ލިބުމުން ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ފުރަތަމަވެސް އަހައިލެވުނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކަށް ވުމުގެ ތަޖުރިބާ ރަގަޅުތޯއެވެ. ޖަވާބު ވަރަށްވެސް ކުރުވެފައި ފޮންޏެވެ. "މިއީ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އެންމެންވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. މިގޮނޑީގައި އިނދެ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އަންނަން ޖެހޭނެ"

އަރީފު އެހެން ވިދާޅު ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. ޓެކްސީއަކީ އާންމުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ވާއިރު އެންމެ ގާތުން އާންމުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ މީހަކީ ޔަގީނުން ވެސް ޑްރައިވަރެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ އެންމެ ދަތުރަކުންވެސް އެތައް އުދާހަކާއި އެތައް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އަޑު އިވޭނެއެވެ. އަރީފަށް ވެސް މިއީ އެފަދަ ތަޖުރިބާއެކެވެ.

ދަތުރު ނިމޭއިރު އޮންނަނީ އެއްގަލަކަށް އެރިފައި

އާންމު ގޮތެއްގައި ޓެކްސީއަށް އަރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޓެކްސީއެއްގެ ތެރޭގައި ދެބަސްވުންތަކާއި ކޯޅުންތަކެއް ފަސިންޖަރާއި ޑްރައިވަރާ ދެމެދު ހިނގާފާނެކަމަށް ޔަގީންކަމާއެކު ބުނަން ކެރެއެވެ. ސިޔާސީ ކަމަކާ ޖެހިއްޖެނަމަ ދެން އެވަރެއް ނޯންނަ ޑްރައިވަރުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ފަސިންޖަރުންވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ. މިކަމުގައި އަރީފުގެ ތަޖުރިބާވެސް ދަނީ އެ މަގުންނެވެ.

ކުރީ ސީޓުގައި އިނީ ސިޔާސީ މީހެއްކަން އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުރީގެ މެމްބަރެއްކަން އެނގޭ ހިސާބުން އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެއެވެ. އެތައް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އަޑުއިވެއެވެ. އަދި އަމްދުން ސިޔާސީ ގޮތުން ދެކޮޅު ޚިޔާލުގެ މީހަކު އަރައިފިނަމަ އެހިސާބުން ދުވަސް ދިޔައީއެވެ. ސިޔާސީ ވާހަކަތަކާ ކޯޅުންތަކުގެ ރޫހު ޓެކްސީ ތެރެއަށް ފެތުރިދެއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބަލަން ކޮންމެ މީހަކާވެސް ޖަދަލުނުކޮށް، އެއީ އެމީހެއްގެ ޚިޔާލުކަން ގަބޫލުކޮށްގެން އުޅެވޭތޯ، ދެން މިހެން ޓެކްސީއަށް އަރާނެ ދެއްތޯ ވަރަށް ރުޅިގަދަ މީހުން. އެއްފަރު ދިމާވި މީހަކު ހަމަ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަތްވެސް މަޅާލި. އެކަމަކު ދަތުރު ނިމޭއިރު ދެމީހުންނަށް ވެސް ތިބެވޭނީ ކަން ކަމުގައި އެއްބަސްވެވިފަ،"

އުފެދުމުގައި ވެސް ސިޔާސީ މީހެއް، އެކަމެއް ނުކެނޑޭނެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ހަދައިގެން މަސައްކަތްކުރިއިރު އަރީފަކީ ހަމަ އެ ކޯލިޝަނުގެ މެމްބަރެކެވެ. އެކަމަކު ކޯލިޝަނުގެ މި ވެރިކަމުގައި އަރީފުގެ ދައުރެއް ނެތެވެ. އެހެރީ ސިޔާސީ މައިދާނާ ވަރަށް ދުރުގައެވެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންނާ ވަރަށްވެސް ގާތުގައެވެ.

ސިޔާސީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލީތޯ ކޮންމެހެންވެސް އަހާލަން ބޭނުންވިއެވެ. އެސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑަށް އެކަމެއް (ސިޔާސީ މައިދާން ދޫކޮށްލުން) ނުވާނެ" ކަމަށެވެ. އެއީ ލޭގައި ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އަރީފު މިފެންނަނީ އާންމުގޮތެއްގައި ސިޔާސީ މީހުން ފެންނަ ދާއިރާއަކުން ނޫނެވެ. ސިޔާސީވުމަށް ފަހު އެއީ ދެން ވަރަށް މަތީ ބޭފުޅެކެވެ. އާދައިގެ އާންމު ވަޒީފާއަކުން ފެނުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށްފަހު އެއީ ދެން ނުވާނެ ކަމެކޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

އެކަމަކު އަރީފާއެކު ޓެކްސީގައި ކުރި ކުރު ދަތުރުންވެސް އެއީ އާންމުންނާ ގާތުގައި އުޅުމުގައި ދަތި އުނދަގޫކަމެއް ހުރި މީހެއް ނޫންކަން ޔަގީންވިއެވެ. މާދަމާ ޓެކްސީ ބާއްވާފައި ނިކުންނަން ޖެހުނަސް އަރީފު ހުރީ ސިޔާސީ މައިދާނަށް އަދިވެސް ފިޓުކޮށެވެ. އިދިކޮޅު ފަސިންޖަރުންވެސް ދަތުރު ނިމޭއިރު އެއްގަލަކަށް އަރާނަމަ ސަޕޯޓަރުން ގިނަވާނެ ވަރު ހީކޮށްލައްވާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
16%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
12%
އުފާ ވެއްޖެ
7%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
16%
މޮޔަވެއްޖެ
42%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް