ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 17:03
ފީއަލީ "ކޮއިކޮކާ" ބަގީޗާ
ފީއަލީ "ކޮއިކޮކާ" ބަގީޗާ
ފީއަލި ކައުންސިލް
ފީއަލީ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހުޅުވުން
ފީއަލީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާ ގުޅިފައިވާ "ކޮއިކޮކާ" ބަގީޗާ ހުޅުވައިފި
 
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފުވަނީ، މިކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި
 
މިކަމަށް ސަރުކާރުން 197000 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ
 
މަސައްކަތް އެހާ ފުރިހަމަކަމާއެކު ނިންމާލެވުނީ ހެޔޮ އެދޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީއާއެކުގައި ކަމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވިދާޅުވި

ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް ގުޅިގެން ގާއިމުކުރި، "ކޮއިކޮކާ" ބަގީޗާ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފީއަލީގައި ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން، އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޖަލީލު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ، ރަށު ރައްޔިތުން އެހެން ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު، އެރަށްރަށުގައި ހަދާފައިވާ ޕާކުތަކާ ހިތްފަސޭހަ މައިޒާންތައް ފެނި، ފީއަލީގައި އެފަދަ ތަނެއް ހަދާނީ ކޮން ދުވަހަކަންތޯ އަބަދުވެސް އަހާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެން ކަމުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ފެށި ކަމަށް ޖަލީލު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން، 150،000 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ލިބުނު ކަމަށް ޖަލީލު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވެސް 197000 ރުފިޔާގެ ސާމާނު ލިބުނުކަމަށް ޖަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފީއަލީ ބަގީޗާ ހުޅުވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފުވަނީ، މިކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވި، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ފީއަލީ ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ޖުމްލަ 10 މަސްދުވަހުގެތެރޭ ނިންމާލާފައި ވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރަށުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ޖަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް އެހާ ފުރިހަމަކަމާއެކު ނިންމާލެވުނީ، ހެޔޮ އެދޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީއާއެކު ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ، ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި، ފުލުހުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދިން އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވަކިން ޚާއްސަކޮށް "ކޮއިކޮކާ" ބަގީޗާ ފަރުމާކުރުމުގައި، އެމްއޭސީއެލްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ވަޒީފާއަދާކުރައްވާ، އެރަށު މުޙައްމަދު ޝިހާމްގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ އޭނާއަށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ބަގީޗާއަށް 'ކޮއިކޮކާ" ބަގީޗާގެ ނަމުން ނަން ދެވުނު ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ޖަލީލް ވިދާޅުވީ، އެތަނަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު، ނަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅުނު ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު ލިބުނީ، "ކޮއިކޮކާ" މި ނަމަށެވެ.

ރަށްރަށުގައި ޕާކުތަކާއި، ހިތްފަސޭހަ މައިޒާންތައް ހެދުމަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް 105 ރަށެއްގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
20%
60%
0%
0%
20%
0%
ކޮމެންޓް