ފެރޯސް ގޯލްޑެން ޕެރޭޑް
ތިންހާސް އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ ރަސްރަނިންގެ ޕެރޭޑެއް
 
ޕެރޭޑުގައި ޖުމްލަ 22 ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިންގެ ގަބުރު އުފުލޭނެ
 
މި ޕެރޭޑަކީ ފުސްތާތުގެ އާ ދާރުލްއާސާރަށް ގަބުރުތައް އުފުލުމަށް ބޭއްވޭ ޕެރޭޑެއް
 
ކޮންމެ ގަބުރެއް ވެސް އުފުލާނީ ޖަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްގައި
 
މިއީ މިސްރުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބުނު ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ހިންގާ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް
ކ. މާލެ |
ކުނިނުވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޝާހީ ގަބުރެއް
ގޫގުލް

މީގެ 3000 އެތައް އަހަރެއް ކުރިން މަރުވެފައިވާ ރަސްރަނިންގެ ޕެރޭޑެއް މިސްރުގައި ބޭއްވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ނިމިއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ މިސްރުގެ ވެރިރަށް ގާހިރާގެ މަގުތަކުގައި ބޭއްވޭ ޕެރޭޑުގައި ކުނިނުވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޖުމްލަ 22 ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިންގެ ގަބުރު ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޕެރޭޑަކީ ފުސްތާތުގެ އާ ދާރުލްއާސާރަށް ގަބުރުތައް އުފުލުމަށް ބޭއްވޭ ޕެރޭޑެކެވެ.

މިސްރުގެ ތަހުރީރު މައިދާނުގައި ހުންނަ ދާރުލްއާސާރުން، ޕެރޭޑަށް މި ގަބުރުތައް ނެރޭނީ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައެވެ. ކޮންމެ ގަބުރެއް ވެސް އުފުލާނީ ޖަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްގައެވެ. އެއިން ކޮންމެ އުޅަނދެއްގެ ވަށައިގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން ޒާތްޒާތުގެ ހެދުން އަޅައިގެން ތިބޭ މީހުނާއި، އަސްތަކާއި، މިއުޒިކީ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެ އުޅަނދެއްގެ ވަށައިގެން ފެނިގެންދާނެކަމަށް މިސްރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

"ފެރޯސް ގޯލްޑެން ޕެރޭޑް" ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ޕެރޭޑުގައި ނީލަކޯރުގެ އައްސޭރިފަށުން ކުރީގެ ވެރިރަށް އަލްފުސްތާތުގައި އަލަށް ބިނާކުރި ގައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް، ގަބުރުތައް އުފުލޭނެއެވެ.

މި ޕެރޭޑުގައި އުފުލޭނީ، 17 ވަނަ ގަރުނާއި 20 ވަނަ ގަރުނާއި ދެމެދު ވެރިކަންކުރި 18 ރަސްކަލުންނާއި، ހަތަރު ރަނިންގެ ގަބުރެވެ. މިތަނުން ގިނަ ގަބުރު ފެނިފައިވަނީ، 1800ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ.

ޕެރޭޑުގައި އުފުލޭ ގަބުރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރަމްސީސް-2 (19 ވަނަ ސުލާލަތުގެ ތިންވަނަ ފިރްއައުނު) އާއި، އަހްމަސު ނިފްތާރީ (18 ވަނަ ސުލާލަތުގެ ދެވަނަ ފިރްއައުނުގެ މަންމަ) އާއި، ރަމްސީސް 5 ( 12 ވަނަ ސުލާލަތުގެ ހަތަރުވަނަ ފިރްއައުނު) ގެ ގަބުރު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ތާރީޚީ މި ހަރަކާތަކީ، ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މިސްރުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބުނު ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޚާއްސަ ހަރަކާތެކެވެ. މީގެ ސަބަބުން، މިސްރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މާހިރުން ލަފާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
58%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
8%
ދެރަ ވެއްޖެ
15%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
10%
މޮޔަވެއްޖެ
9%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
4 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 11:31
ޒިކް
17 ވަނަ ޤަރުނާއި 20 ވަނަ ޤަރުނުގަ ރަސްކަން ކުރި ބަޔަކު 3000 އަހަރު ކުރިން މަރުވީ ކިހިނެއް؟؟ އަލުން ދިރިގެން އައީތަ ރަސްކަންކުރަން؟؟ ސަތާރަވަނަ ޤަރުނަކީ 1600ގެ އަހަރުތައް އެ ޤަރުނު ނިމުނު ފަހުން 321 ވަރަކަށް އަހަރު އަދި މިވީ 20 ވަނަ ޤަރުނު ނިމި 21 ވަނަ ޤަރުނު ފެށުނު ފަހުން އަދި 21 އަހަރު މިވީ.. ތީ އަރަތެއްނު..
raajjemv logo

All rights reserved