ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2021 | ބުދަ 15:53
ދިރާގު މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖެހުން
ދިރާގު މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖެހުން
ދިރާގު
ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް
ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށާނެ، އޭގެ ފަހުން ކަރަންޓީނާ ނުލާ ދަތުރު ކުރެވޭނެ - މަބްރޫކް
 
އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް އަދި ވަކި ތާރީހެއް އަދި ދެންނެވެން ނެތް
 
ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު ކަރަންޓީނުނުވެ ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާނެ
 
ދެވަނަ ޑޯޒަށްފަހު ދަތުރު ކުރެވޭނެ

އެޕްރީލް މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަންފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، އެޕްރީލް މަހުގެ 3 ވަނަދުވަހު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަންފަށާ، މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު ކަރަންޓީނުނުވެ ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ވެސް އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް އަދި ވަކި ތާރީހެއް އަދި ދެންނެވެން ނެތް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދާކަން މަބްރޫކު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ ދެލައްކަ ތިރީސް ފަސް ހާހުން މަތީގައެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދޭން ފަށާފައިވަނީ، ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޑް ޝީލްޑް ވެކްސިނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
12%
70%
3%
6%
3%
6%
ކޮމެންޓް
31 މާރޗް 2021 | ބުދަ 21:25
ކާޖާ
18 އަހަރުން މަތީގެ 2 ލައްކަ 70 ހާސް މީހުން ތިބިކަމަށް އިލެކްޝަނުން ބުނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މި އުމުރު ބޭރުމީހުން އާބާދީ ގާތްގަޑަކަށް 1 ލައްކަ 50 ހާހަށް އާއިރު ވެކްސިން މިދެވުނީ ވެކްސިން ޖަހާ އުމުރު ފުރައިގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށެވެ. ވީމާ އަދި ހުޅުވާލާކަށް ނުވެއެވެ. 70% މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ފަހު ނޫނީ ހުޅުވާލުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމަށް ހީނާ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާއްމުކޮށްފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވާ އަދި އިނާމު އަރުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަނީ
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ދެނީ
ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މިފަހުން އައްޔަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން: ސަރުކާރުން ބުނަނީ ވެބްސައިޓުގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްކަމަށް