ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 11:43
މާޗު މަހުގެ އެއް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
މާޗު މަހުގެ އެއް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަރޗް މަހު އެއް ލައްކަ ފަތުރުވެރިން އައުން
މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ މަހު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފި
މަރޗް މަހުގެ އެއް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އައީ 29 ވަނަ ދުވަހު
މަރޗް މަހުގެ އެއް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ނިސްބަތް ވަނީ މިސްރަށް
މިއީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލިފަހުން އެއް މަހެއްގައި އެއް ލައްކަ ފަތުރުވެރިން އައި ފުރަތަމަ ފަހަރު

މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ މަހު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއް މަހެއްގައި އެއް ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މަރޗް މަހުގެ އެއް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 29 ވަނަ ދުވަހު ގަތަރު އެއަރވޭސްގެ ފްލައިޓެއްގައެވެ. އެއީ މިސްރަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ފަތުރުވެރިން ކަމަށްވާ ހަނާ މުހައްމަދާއި އަހްމަދު ކާމިލް މުސްތަފާއެވެ.

މި ދެ ފަތުުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައި ރިސޯޓަށެވެ.

މަރޗް މަހުގެ އެއް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ވަނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް އަރުވާފައެވެ.

ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން އެއް މަހެއްގައި ލައްކަ އަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާ އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، އަހްމަދު އާތިފް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ކުރިން ކޮންމެ މަހަކުވެސް ރާއްޖެއަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ ކަމަށާއި، މަރޗް މަހު މި އައި އެއް ލައްކަ ފަތުރުވެރިންނާއެކު މި ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ގޮސްފިކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފެންނާނީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް ކަމަށް އާތިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މަރޗް މަހު އެއްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 92,103 ފަތުުރުވެރިންނެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 96,882 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މަރޗް 27ގެ ނިޔަލަށް 283,383 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް އައިސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް