ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 18:51
ނަރުހެއް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި،
ނަރުހެއް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި،
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އަންގައިފި
 
ރަމަޟާން މަހުގައި ވެކްސިން ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މަދު ގަޑިތަކެއްގައި
 
ސިނޯފަރމް ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒް، ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާތާ 4 ހަފުތާވުމުން ޖެހޭނެ
 
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ނުޖަހާ މީހުން ސިނޯފަރމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުން އަވަސް ކުރަން ޖެހޭ

ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އަންގައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުމުރުން 18 އަހަރާއި 60 އަހަރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ނުޖަހާ މީހުން ސިނޯފަރމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުން އަވަސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށްއޮތް ރަމަޟާން މަހުގައި ވެކްސިން ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މަދު ގަޑިތަކެއްގައި ކަމުން ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އެދިފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ސިނޯފަރމް ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒް، ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާތާ 4 ހަފުތާ ވުމުން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ސިނޯފަރމް ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ދެމުންގެންދާ އެހެން ވެކްސިންތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރައްކާތެރި ވެކްސިނެކެވެ. މި ވެކްސިނަކީ "އިން އެކްޓިވޭޓެޑް" ވައިރަސް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވެކްސިނެކެވެ. މިއީ ގިނަ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރެވިފައިވާ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ޖަހަމުން ގެންދާ ޕޯލިއޯ، ރޭބީސް ފަދަ ވެކްސިންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މި ވެކްސިން 25 ގައުމެއްގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޮމިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހާނީ 2 ވަނަ ޑޯޒަށް އެކަނި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގައި ފަށާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި ދީފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފެއްދި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނެވެ. އެ ވެކްސިން މާރޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މާލޭގައި ދެމުން އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން މިހާރު ދެމުން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ސިނޯފަރމް އިން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރާއި 60 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް ދެމުން އަންނަނީ ސިނޯފަރމް ވެކްސިނެވެ.

މާލޭގެ 8 ތަނަކުން ވެކްސިން ދެމުން އަންނައިރު މޯބައިލް ޓީމުގެ ގޮތުގައި 2 ޓީމެއް އަންނަނީ މާލޭގައި ވެކްސިން ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގައި 169 ތަނަކުން އަންނަނީ ވެކްސިން ދެމުންނެވެ. ވެކްސިން ދީފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ދިން މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 230،130ށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
20%
20%
10%
30%
0%
20%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގައި ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ
ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު ބޮޑުވަޒީރު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
މަދިރިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ގިނަވާތީ އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުތަކުގައި މަދިރި އާލާނުވާނެހެން ސާފުކުރުމަށް އަންގައިފި
އަރިދަފުސް ރޯގާ، އިންފްލުއެންޒާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށަށް
ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ޑެންގީހުން ފެނޭ، ހުން މަޑުވާތާ ފުރަތަމަ 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ: ޑރ.ފައިސަލް
ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު، މިދިޔަ މަހު 100ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ