ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 06:56
ފަތުރުވެރިން: އެއާޕޯޓަށް ފަައިބަނީ
ފަތުރުވެރިން: އެއާޕޯޓަށް ފަައިބަނީ
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ފަތުރުވެރިންގެ އައު ރިކޯޑެއް
ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ ރިކޯޑް މާރޗް 26ގައި މުގުރާލައިފި
މާރޗް 25ހާއި ހަމައަށް 83،667 ފަތުުރުވެރިން ރާއްޖެ ވަނީ އައިސްފައި
މާރޗް 25ގެ ނިޔަލަށް 272،652 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ވަނީ އައިސްފައި
މާރޗް 26 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ 5275 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފަ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެއް ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ މާރޗް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް މާރޗް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެކަނިވެސް 5275 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު، މާރޗް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހަކީ އައު ރިކޯޑެއް ޤާއިމުކުރި ދުވަހެއްކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އާ ރެކޯޑެއް އިއްޔެ ގާއިމުވުމާއެކު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށާއި ބައިވެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމްގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިމަހުގެ 25 ގެނިޔަލަށް 272،652 ފަތުރުވެރިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައިސްފައި ވެއެވެ. މި މާރޗު މަހުގެ 25ހާއި ހަމައަށް 83،667 ފަތުުރުވެރިން އައި އިރު އޭގެ ކުރީ ފެބްރުއަރީ މަހު 96،882 ފަތުރުވެރިން އަދި ޖެނުއަރީ މަހު 92،103 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިި ވެއެވެ. ބޯޑަރު ހުޅުވި ފަހުން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާ އިންނެވެ. ދެވަނަ އަށް ރަޝިއާ އަދި ތިންވަނަ އަށް ޔޫކްރެއިން އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
17%
67%
0%
0%
0%
17%
ކޮމެންޓް
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 12:55
ާއަބުސިި
ޜަގަލު ލިޔުން