ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 15:41
ރިޔާސީ ބަޔާން 2021
ރިޔާސީ ބަޔާން 2021
މަޖިލިސް
ވެންޓިލޭޓަރ ކޮރަޕްޝަން
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އޮންނާކަށް އެމްޑީޕީން ނޭދޭ: ނަޝީދު
 
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދުލެއް ނުދޭނަން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެންނަން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ އެކަމަކު ނުލިބުނު ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުުުުުުުުުުުުުރައްވައި، ވައްކަންކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އޮންނަން އެމްޑީޕީ ނޭދޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ނިންމަވާފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގައި މަތިޖެހުނަ ދީފިނަމަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި ފެންނާނީ ސަރުކާރުން އެކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާތަން ކަމަށްވެސް ވިދާުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެކަންކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ދޫނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން ސަރުކާރުން 30 މިލިއަން އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާއިރު، އެ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރުމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޭސީސީން އެ މައްސަލަ ބަލާފައި ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ.

އެކަމަކު އެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި ޕީޖީ ވިދާޅުވީ ކުރިން ހޯދާފައިވާ ހެއްކާއި ގަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލައި ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ސާބިތު ކޮށްދޭން ޖެހޭ އުންސުރުތައް ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަދިވެސް ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެކި ފެނިއްޖެ ނަމަ ދައުވާ އުފުލާނެ ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، ޕީޖީ ހުސެއިން ޝަމީމް އާއި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކެއްގެ މެސެޖު ވެސް ލީކުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
33%
67%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
27 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 18:40
އާން
ރައީސް ނަސީދު މި ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ؟ އަންތަރީސް ވެއްޖެ.
27 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 16:08
ޚާއްދަ
ޥެރިމީހާ އެމްޑީޕީ. މަޖިލިސް އެޕާޓީ. ޖުޑީޝަރީގަ ހަމަ އެމިހުން.. އެކަމަކު ވައްކަން ކޮށްފަ ތަހުގީގު ނުކޮށް ފެޔައް ޖެހިލާފަ ބުނި ވާހަކަ ދެކި ބަލަ. ކައުންސިލް ދިނުމުގެ މާނަ އެއް ނެތް