ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 13:19
ޕީޖީ ޝަމީމް
ޕީޖީ ޝަމީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ޕީޕީއީ ލައިގެން ގޮސް ބަޔާން ނަގަން ޖެހޭ ހިސާބުގައި: ޕީޖީ ޝަމީމް
 
ބައެއް ފަހަރު ކޮވިޑް-19ގެ ކަންކަމުގައި އަޅުގައި ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ހާޒިރު ނުވާއިރު އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގުކަން އެނގޭ
 
ޕީޖީގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ކަމެއް ކުރެވުނު ކަމަށް ގާބުލުކުރައްވާނީ އެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ޖެއްސުމުން

ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ހިޔާނާތުގެ ބޮޑު މައްސަލަައިގެ ތަހުގީގަށް ބުރޫ އަރައި މިޙާރު އެ މައްސަލަ އޮތީ ޕީޕީއީ ލައިގެން ގޮސް ބަޔާން ނަގަން ޖެހޭ ހިސާބުގައި ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޕްއެޕްޕީއާރްސީ ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި މިހާރު ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާއިރު އަދިވެސް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ފައިސާ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އޭސިސީން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި މި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި، ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީޖީ ޝަމީމް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުތަކަށް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބެނީ މައްސަލައިގަ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ކޮވިޑް-19ގެ ކަންކަމުގައި ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ހާޒިރު ނުވާއިރު އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގުކަން އެނގޭ ކަމަށް ވެސް ޕީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ވަރަށް މަޖާ ކަމެއް މި ދިމާވަނީ. މިހާރު ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ބުނީމަ މި ވިދާޅުވަނީ، ތިމަންނަ ކޮވިޑް އޭ ތިމަންނަ ހައިރިސްކް މީހެކޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލާއިރު މީނަ އެކި ތަންތަނުގަ އެބައުޅޭ. ހުޅުމާލެއިން މާލެއިން މުޒާހަރާއިން އަނެއްތަނަކުން އެބައުޅޭ. އެކަމަކު ތަހުގީގަށް ގެންނަން އަހާލީމަ ތިމަންނަ ކޮވިޑް އޭ ހައިރިސްކް އޭ ރޯނގާ ޖެހިފައޭ. ދޮގެއް ހެދިޔަސް ރަނގަޅު ދޮގެއް ހަދާށޭ މީހުން ބުނޭ ދެއްތޯ؟
ޕީޖީ ޝަމީމް

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ އެއް ބޭފުޅަކު ވެކްސިން ޖަހައިގެން ހުން އައިސް ކަމަށް ބުނި އިރު އެކަން ބަލައިލި އިރު އެމީހާ ވެކްސިން ޖެހީ އޭގެ 10 ދުވަސް ކުރިން ކަމަށެވެ. އަދި 10 ދުވަސްކުރިން ޖެހި ވެކްސިނެއްގެ އަސަރު އެވަރަށް ނުހުންނާނެ ކަން އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި ތަހުގީގަށް ހާޒިރު ނުވެ މަކަރު ހެދުމަށް އެފަދަ ކަންކަން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތީ ކޮވިޑް-19އޭ ކިޔައިގެން ތަހުގީގަށް ހާޒިރު ނުވެ އެ އުނދަގޫ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުންނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވެސް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މައްސަލަ ނިންމާލުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު މިހާރު ދަންނަވައިފިން ހިނގާށޭ ޕީޕީއީ ލައިގެން ގޮސް ބަޔާން ނަގަން. އެއްޗެހިތައް ހޯދައިގެން ހިފައިގެން ގޮސް. ދެން މިހާރު އެ މަގަށް މަސައްކަތް މިކުރަނީ.
ޕީޖީ ޝަމީމް

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރާ އެއް މަސައްކަތަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ކަމަށާއި، ޕީޖީގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ކަމެއް ކުރެވުނު ކަމަށް ގާބުލުކުރައްވާނީ އެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ޖެއްސުމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
23%
23%
0%
38%
8%
8%
ކޮމެންޓް