އައިޝަތު އަފްނާން ރަޝީދު
އައިޝަތު އަފްނާން ރަޝީދު - އައު ހަރުފަތަކަށް ބެޑްމިންޓަން ގެންދިޔުމުގެ އުންމީދުގައި
 
އަފްނާން ބެޑްމިންޓަން ކުޅެންފެށީ އުމުރުން އެންމެ ހަތް އަހަރުގައި
 
އަފްނާން ވަނީ ކެރިއަރުގައި ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ތިން ފަހަރު ހޯދާފައި
 
ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް އަފްނާން ވަނީ އަމިއްލަ އެކެޑަމީއެއް އުފައްދާފައި
ކ. މާލެ |
އެކެޑަމީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަފްނާން އިރުޝާދުދެނިކޮށް
ރާއްޖެ އެމްވީ

ބެޑްމިންޓަނުގެ އާއިލާއަކަށް އުފަން އައިޝަތު އަފްނާން ރަޝީދަކީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކާމިޔާބު އެތުލީޓެކެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެތައް މުބާރާތެއްގައި ވާދަކޮށް އޭނާ ވަނީ ހުނަރު ދައްކުވައިދީފައެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ނުހޯދާ ކާމިޔާބީއެއް މަދުވާނެއެވެ.

ބެޑްމިންޓަން ކުޅެން އަފްނާން ޝައުގުވެރިވީ އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ދައްތަ އާއި ބޭބެއަކީ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. އެހެންކަމުން އާއިލާގެ ފަރާތްތަކުން ބެޑްމިންޓަންގެ ތެރޭގައި އެތައް ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފައިވުމުން، އަފްނާނުގެ މައިންބަފައިން ބޭނުންވީ އޭނާވެސް އެކަމުން ކުރިއަށްދިޔުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އުމުރުން ހަތް އަހަރުގައި އަފްނާން ވަނީ އާއިލާގެ "ލެގަސީ" ދެމެހެއްޓުމަށް ބެޑްމިންޓަން ކުޅެން ފަށާފައެވެ.

އަފްނާނާއި އޭނާގެ ބޭބެ މުޙައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު އެކުގައި - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ކެރިއަރުގެ ކާމިޔާބީތައް:

ބެޑްމިންޓަން ކުޅެން ފެށިއިރުވެސް އަފްނާނުގެ އަމާޒަކަށްވީ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަމެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ އެތައް މުބާރާތެއްގައި ކުޅެ، މުބާރާތުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ވަކިވާން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ހިތްވަރު އެލުވާލާފައެއް ނުވެއެވެ. ޤައުމީ ޗެމްޕިއަނަކަށްވުމަށް ގަދައަޅާ ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް އޭނާ ކާމިޔާބުކުރުމެވެ. އޭގެ ފަހުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތްވެސް އަފްނާން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު ކެރިއަރުގައި އަފްނާނަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު، އޭނާގެ ފަޔަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއެވެ. އެއާއެކު ކުޅުން ހުއްޓާލާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ހީކުރި ނަމަވެސް، ހިތްވަރާއިއެކު ކުރި މަސައްކަތުން އޭނާ ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައިސް މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަން ފަށާފައެވެ.

ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިވަނީ އާއިލާގެ ފަރާތުން ކަމަށް އަފްނާން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ އިތުރުން، އޭނާގެ ބޭބެ މުޙައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދާއި، އާއިލާގެ އިތުރު މެންބަރުންގެ ފަރާތުންވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިވާކަން އަފްނާން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ފަރާތެއްވެސް އޭނާއަށް މިހާތަނަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދީފައިވާ ކަމަށް އަފްނާން ބުޏްނެވެ.

ދާދި ފަހުން ބޭއްވި މުބާރާތެއްގެ ތެރެއިން އަފްނާން - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ކޯޗިންނަށް ޝައުގުވެރިވުން:

ކޯޗިންގެ ތެރެއަށް އަފްނާނަށް ވަދެވުނީ ސްކޫލް ނިންމާލުމަށްފަހު، ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނުތައް ނަގައިދޭން ފެށި ހިސާބުންނެވެ. އަދި ބިލަބޮންގް ކުދިންގެ ކުރިއެރުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަތިވާން ފެށުމުން، ކޯޗުކަން ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަފްނާނަށް ލިބުނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އަފްނާނުގެ ބޭބެ މުޙައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު އުފެއްދި އަޖުފާން އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީގައިވެސް އަފްނާން ވަނީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

އަފްނާނުގެ އަމިއްލަ އެކެޑަމީ:

ކޯޗިންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައިރު، އަމިއްލަ އެކެޑަމީއެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުން އަފްނާނަށް އައީ އަޖުފާން އެކަޑަމީގައި މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރެވެ. އެގޮތުން އާންމުންގެ ފަރާތުން އަންހެން ކުއްޖަކު އެކެޑަމީއެއް ހެދުމަށް އެދުނު ކަމަށާއި، އެއާއެކު އެކަމުން އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވީ ކަމަށް އަފްނާން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އެކެޑަމީއެއް ހަދައި، ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ބެޑްމިންޓަން މިހާރު އޮތް ހަރުފަތުން އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުން ކަމަށްވެސް އަފްނާން ބުނެއެވެ.

އަފްނާން ރަޝީދު ބެޑްމިންޓަން އެކެޑަމީ (އޭއާރްބީއޭ) ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ އެކެޑަމީއެއް ހަދައި، ބެޑްމިންޓަން ކުރިއެރުވުމަށް އަފްނާން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އޭނާއަކީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ނަމޫނާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެގޮތުން ދިމާވި ކޮންމެ ގޮންޖެހުމަކުންވެސް އަފްނާން އަރައިގެންފައިވަނީ ހިތްވަރާއެކުގައެވެ. އަދި ބެޑްމިންޓަނުގެ އެންމެ އުހުގައި އަފްނާން ފިޔަޖަހާފައިވަނީ އެތައް ދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
57%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
14%
މޮޔަވެއްޖެ
14%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved