އިންޑިއާ ޕާކިސްތާން މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
ބޭނުން ވަނީ ޕާކިސްތާނާއިއެކު ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމެއް ބާއްވަން - މޯދީ
 
ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ސުލްޙަ ޤާއިމުކުރުމަށް މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ވަނީ ފެތުރިފައި
 
އެކުވެރި ގުޅުމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ދެ ޤައުމު ގުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވި
 
އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނާއި ދެމެދު ވަނީ ޒަމާންވީ ހަތުރުވެރިކަމެއް އުފެދިފައި
ކ. މާލެ |
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ
ޑީއެންއޭ އިންޑިއާ

ބޭނުންފުޅުވަނީ ޕާކިސްތާނާއިއެކު ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމެއް ބާއްވަންކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޕާކިސްތާނުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ނުވަތަ "ޕާކިސްތާން ޑޭ" ގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ޤައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާންއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގައެވެ. މޯދީގެ ސިޓީފުޅުގައި ވަނީ އަވައްޓެރި ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންޑިއާއިން ޕާކިސްތާނާއެކު އެކުވެރި ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން ފަހިކުރުމަށް ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، ނުތަނަވަސްކަމާއި، ދެކޮޅުވެރިކަން ނައްތާލަން ޖެހޭކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެ ޤައުމު ގުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ނުވަތަ ބޯޑަރ ލައިން ސަރަހައްދުތަކަކީ އަމާން ސަރަހައްދުތަކަކަށް ހަދަންޖެހޭކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޕާކިސްތާން ޑޭ ފާހަގަކުރަނީ، 23 މާރިޗު 1940 ގައި ފާސްކުރި "ލާހޯރ ރެޒޮލިއުޝަން" ޤަރާރާއި ގުޅިގެން، 23 މާރިޗު 1956 ގައި ޕާކިސްތާނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.

މޯދީގެސިޓީފުޅެއް ޕާކިސްތާނަށް ފޮނުއްވާފައި މިވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލާފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް އާންމުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން އޭޝިއާ ސަރަހައްދު ނިއުކްލިއަރ ދެ ބާރުގެ ގޮތުގައި އޮތް މި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު އަސްކަރީ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، ޔޫއޭއީ މެދުވެރިއަކަށްވެ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. ސިއްރިއްޔާތުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްވަރާތަކުގައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ސުލްޙަ ޤާއިމުކުރުމަށް މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށްވެސް ޚަބަރުތައް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެހެންނަނަމަވެސް، މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ޤައުމުންވެސް މިހާތަނަށްއައިރު ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ބަސްމަގު ހުންނެވިގޮތުން މިކަމަށް އިތުރަށް ބާރު ލިބި މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރާ އުންމީދު ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް މަސްރަޙް ދިރާސާކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
83%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
17%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
24 މާރޗް 2021 | ބުދަ 20:32
އަލްކެމިސްޓް
ތިޔައީ އެއްވެސް އިހްލާސްތެރިކަމެއް އޮވެގެން ހަގީގީ ސުލްހައެއް ގާއިމުކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް ނުން. ޕާކިސްތާނަކަށް އެކަން ނުވެސް އޮޅޭނެ. މިއީ މިގޮތައް ވާހަކަ ދައްކައި މޯދިގެ މޫނު ރީތިކުރުމަށް ބައިޑެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އަންގައިގެން ކުރި ކަމެއް. އެމެރިކާ ޗައިނާއަށް ދުއްތުރާކުރަން ކުޅެ ގޭމްގައި އިންޑިއާ ބައިވެރިކުރާ އިރު އިންޑިއާ ޓޫ ފުރޮންޓް ވޯރ އެއްގައި ( ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއި ދެކޮޅަށް ) އޮވެގެން އެމެރިކާ އެންމެ ބޭނުން ރޯލް އިންޑިއާ އަދާނުކުރެވޭނެތީއެވެ. އެމެރިކާވެސް އިންޑިއާވެސް އުޅޭނެކަމަށް ޕާކިސްތާން ހައްލާލަން. ޕާކިސްތާނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފިއުޗަރއެއް އޮތީ ޗައިނާއާއެކު. ޗައިނާ - ޕާކިސްތާން އިކޮނޮމިކު ކޮރިޑޯރ ޕާކިސްތާނުން ހުއްޓާލާވަރުގެ ޕެކެޖެއް އިންޑިއާއަކަށް ނުދެވޭނެ. އެމެރިކާ ބޭނުމެއް ނުވާނެ ދޭންވެސް . ދެން ކިހިނެތް ތިކަންކުރާނީ .
raajjemv logo

All rights reserved