ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2021 | ބުދަ 18:33
ރޯށަނީ ބިލްޑިންގް
ރޯށަނީ ބިލްޑިންގް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް ޕްރީއޮތަރައިޒްކުރުން
ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް އެތެރެކުރާއިރު ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަނާޅާ 30 ޖޫންގެ ކުރިން މުދާ އެތެރެކުރެވޭނެ
 
އެހާ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ލިޔުން ހުށަހެޅުމަކީ ދަތިކަމެއް ކަމަށްބުނެ ޝަކުވާތައް ދަނީ ލިބެމުން
 
އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 26 ޖަނަވަރީ 2021ގައި
 
ކްލިއަރަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފައިވަނީ 28 އޮކްޓޫބަރު 2020ގައި

ވިއްކަން އެތެރެ ކުރާ ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް ޕްރީއޮތަރައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި އެއުފައްދާ ތަންތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަނާޅާ 30 ޖޫން 2021ގެ ނިޔަލަށް މުދާ އެތެރެކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްއެފްޑީއޭއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ "ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޕޯޓުކުރާ ފުޑް ސަޕްލިމެންޓަށް ހެލްތު ކްލިއަރަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޕޯޓުކުރާ ފުޑް ސަޕްލިމެންޓަށް ހެލްތު ކުލިއަރަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު" އާންމުކުރުމަށްފަހު އެ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 28 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި މި އުސޫލު އާންމުކޮށް 26 ޖަނަވަރީ 2021ގައި މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާކަން އެމްއެފްޑީއޭއިން ފާހަގަކުރިއެވެ. މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވިއްކަން އެތެރެ ކުރާ ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް ޕްރީއޮތަރައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި އެއުފައްދާ ތަންތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަން އެމްއެފްޑީއޭއިން ފާހަގަކުރިއެވެ. ނަމަވެސް، މި ލިޔުމަކީ އުފައްދާ ފަރާތުން ލިބޭ ލިޔުމަކަށް ވާތީ، އެހާ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ލިޔުން ހުށަހެޅުމަކީ ދަތިކަމެއް ކަމަށްބުނެ އެ އޮތޯރިޓީއަށް ޝަކުވާހުށަހަޅަމުންދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ފެންވަރުކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުން ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް، އެއުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ އެހެނިހެން ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމައެފަދަ އިމްޕޯޓަރުންނަށް އެއް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތަށް މި ފުރުސަތުދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 30 ޖޫން 2021 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް