ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 11:31
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ރިސާޗް އިންސްޓިއުޓްއިން މާސްޓަރސް އޮފް ސައިންސް ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
އެޕްލިކޭޝަން އީމެއިލްކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައި
 
މިމަހުގެ 29 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 1:30 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 
މާސްޓަރސް އޮފް ސައިންސް ކޯހުގެ 10 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ސާކް ގައުމުތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވޭ

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ރިސާޗް އިންސްޓިއުޓްއިން މާސްޓަރސް އޮފް ސައިންސް ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިންޑިއާގެ ފޮރިން ރިސާޗް އިންސްޓިއުޓްއިން މާސްޓަރސް އޮފް ސައިންސް ކޯހުގެ 10 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ސާކް ގައުމުތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، މިސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނީ ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ފަރާތުން ކަމަށެވެ.

މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ކޯސްތަކާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ ވެބްސައިޓްގައި މިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހަމަކުރުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް ([email protected]) މެއިލްކޮށް ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަހުގެ 29 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 1:30 ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އެދިފައިވެއެވެ.

މި ކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމްކިޔުއޭ) އިން ގަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްތޯއާއި، ހޮވިފައިވާ ކޯހަކީ އެމްކިޔުއޭ އިން ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް