މަގޭ ރިޕޯޓު
ޚަބަރު ކިޔާ މީހުންނަށް ހަމަ ގައިމުވެސް ގައުމުގެ ވާނުވާ އެނގޭނެ!
 
އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން
ކ. މާލެ |
ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިޒްނާ ޒަރީރު
ރާއްޖެއެމްވީ

ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް އެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ކުރިމަތިލައެވެ. އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކަސް، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމަށް ވިޔަސް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަކަސް، އެކި ދާއިރާތަކުގެ މީހުން ވާދަކުރެއެވެ. ވަކި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރީތީ ލަދުން އުޅޭތީއެއް ނުފެނެއެވެ.

ދާދި ފަހުން މީސްމީޑިއާގައި ތިލަވެގެން ދިޔައީ ނުވަތަ އެންމެ ހަރުއަޑުން ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ނޫސްވެރިޔާ ރިޒްނާ ޒަރީރު، ޚަބަރު ކިޔާން އިނދެފައި، ޕީޕީއެމްއިން ހުޅުމާލޭ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ އިބްރާހިމް ޝުޖާއުއާ ކުރިމަތިލާން ލަދުގަންނަން ޖެހޭކަމަށް، މާވަށު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވި ވާހަކައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ.

ޚަބަރު ކިޔާން އިނދެފައި ގޮނޑިން ފުންމާލައިގެން ގޮސް މާވަޑިޔަކާވެސް ކުރިމަތިލާންވީއެވެ. ކެޔޮޅަކު ދޮށި އެއްލާލާފައި ގޮސް ވަޒީރަކާވެސް ކުރިމަތިލާންވީއެވެ. އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ތުރާކުނު މީހާ އަރިއަތޮޅުގެ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑުން ތަމްރީނުވެގެން ހައްދުންމަތީ މާވަށު ގޮނޑިއަށް ވެސް ވާދަކުރާނެއެވެ. ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައަކަށް ހެދެންއޮތް ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރަށް  މިކަންކަން ވަނީ އޮޅިފައެވެ. އެހެންވީމާ ސާފުކޮށްލަދޭން ބޭނުމެވެ. ޚަބަރު ކިޔަން އިނދެފައި އައިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ޖެހުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ލަދުގަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނޫސްވެރިންނަކީ ގައުމުގައި ހިނގާ އެންމެ ބޮޑެތި ޚަބަރުތައް ކަވަރު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް އެންމެ ކައިރިން އެނގޭނެ މީހުންނެވެ. ރަށެއްގެ ބަނދަރު ނުހެދި އޮތަސް، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލައަކަށް ވިޔަސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަކަށް ވިޔަސް ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ކައިރިން އެވާހަކަތައް އަޑުއަހައި ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދޭން ތިބޭ ބަޔަކީ ނޫސްވެރިންނެވެ.

ޚުދު ސައީދަކީވެސް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ފަރިވަމުން ފޮޅެމުން މިއަދު ތިޔަ ހުންނެވި ގޮނޑިޔާ ހަމައަށް ވަޑައިގެންނެވުނު ފިނިފެންމަލެއް ފަދަ ސިޔާސީ ބޭފުޅެކެވެ. ރިސޯޓެއްގެ ރޫމްބޯއި ކަމުން ހައުސްކީޕަރު ކަމުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަމުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުކަމުން މިއަދު ތިޔަ ހުންނެވީ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ ގޮނޑީގައެވެ. އެކަމާ ސައީދު ނުގަންނަ ލަދެއް ރިޒްނާ ގަންނަންޖެހޭތޯއެވެ. އެކަން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި އަދި ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހިޔަނީގައި ކެބިނެޓަށް ވަޑައިގެންނެވުނީމާ އެކަން ހަނދުމަނެތި ކުރައްވާފައި ދެން ސައީދުގެ އިޚުލާސްތެރިކަމުގެ ކުލަ ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތާއިމެދު ސައީދުގެ އެއްވެސް ލަދެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ހުޅުމާލޭ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާން ލަދު ގަންނާންޖެހެނީ ރިޒްނާ ޒަރީރެވެ. މިއީދެން އަޖައިބެއް ކަހަލަ ކަމެކެވެ. 

ގާނޫނުގައި ވެސް ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާއިރު ވެސް "ވަކި ދާއިރާ" އެއްގައި އެމީހަކު މަސައްކަތް ކުރީތީ ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ ވާދަ ކުރަން ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެވިފައެއް ނޯވެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ތިގޮތަށް ބުނެލާ ބަހަކުން ކިލަނބުވެގެންދާނެ ދާއިރާއެއް ނޫނެވެ. ޚުދު އަޅުގަނޑުވެސް ނޫސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ހުރި ބުރަކަން އިހްސާސް ކުރެވެއެވެ.

ގިނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުގެ އަރާމުގައި ގޮނޑީގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކަށް މިކަން ނޭނގިދާނެއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ފޯރިޔާއި ޖެހެވޭ ޖަޒުބާތުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް ދެއްކޭ ނުދެއްކޭ ވާހަކަ ވެސް ނޭނގެނީއެވެ. ސައީދާއި ޖެހިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ ގޮނޑީގައި އިންނަވާ މުހައްމަދު ވިސާމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލެއްވިންތޯ އެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބިގެން، ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި އެންމެ ހަގު މެމްބަރެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އުޅެފައި މަޖިލީހަށް ނިކުތް މީހެކެވެ. އެހެންވީމާ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރަށް ދަންނަވަން އޮތީ މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އަނގައިން ބަހެއް ބޭރުކޮށްލުމުގެ ކުރިން ވިސްނަވާށެވެ. ވަކި ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަސުރުމާ ކެންޑިޑޭޓަކާއި ކުރިމަތިލާން ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް ޚަބަރު ކިޔާ މީހުންނަށް ގައުމުގެ ވާނުވާ މާރަނގަޅަށްވެސް އެނގޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
19%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
59%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
11%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
23 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 10:56
ރިޒްނާގެ އައްމަ
ތިއީ ޚަބަރު ކިޔާ މީހެއް މީހަކު ލިޔެފަ ދިނީމަ ... ޚަބަރު ކިޔާ މީހުންނަކީ ވަކިބައެއް ނޫސްވެރިންނަކީ ވަކި ބައެއް... ގެޓްވެބަލަ
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 19:32
އަލި
އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ލަދުގަންނާނެ ކަމެއްނެތް. ނަމަވެސް ތިޔަކިޔާ ގިނަ ހަބަރަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑެތި ދޮގު.
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 13:29
ރާގުންޑާ
ހަމަ ގައިމުވެސް މި އަންހެންމީހާއަކަށް ގައުމުގަ ވާނުވާ ނޭނގޭ. ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މައްސަލަ ތިމާމީހާގެ ސަރުކާރަށް ހައްލު ނުކުރެވުނުކަންވެސް އެފަކީރަށް ނޭނގޭ. ދެން މީނައަށް ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއް. ހަމަ އެއްވެސް ކަންފުޅެއް ނެތް ބޮލެއް. އަނެއްހެން ދެން އޮކޭ. ރައީސްއޮފީހުގަވެސް ބުދެއް ބަހައްޓައިގެން ތިތިބެނީވިއްޔަ.
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 12:06
ާައ.ބ.ބ
މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ މަތިން ފައިބާފައިހުރި މީހެއްބާ.؟؟
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 11:41
ހަސަން
ޚަބަރު ކިޔާ މީހުންނާއި، ސިޔާސީ މީހުންނަށް ވާނުވާ ނޭނގެނީކީނޫން. އެނގި ތިބެ ޣައްދާރުވަނީ.
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 10:18
މަސްވެރިއެއް
ތިޔަ ބުނުމަށް ތާއީދު! އެެކަމަކު ތިޔަ ތަނުން ނިކުންނަކުދިން ވަކިކުލަޔަކަށްގޮސް ހުސްވެ ރަނގަޅާއި ގޯސް އޮޅޭތީ މައްސަލައަކީ.
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 09:57
ރިމާޝާ ރަމީޒް
ރިޒްނާ ކަހަލަ އަންހެން ކުދިން ނެތިއްޔާ ހަމަ މި ގައުމު ނެތް ކަހަލަ އެވެ. ކީޕް ގޮއިން ލައިކު ދިސް. 😊😊
raajjemv logo

All rights reserved