މަގޭ ރިޕޯޓު
ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެކަމަށް ބުނެ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުރީ މިލިއަނުން އިސްރާފު!
 
މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްއަކީ ރާއްޖެއާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިންގ ސިސްޓަމްތަކެއް ހަރުކޮށްފައިވޭ
 
މާލޭގައި 70000ށް ވުރެ ގިނަ އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ
ކ. މާލެ |
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
މިހާރު

ޒަމާނުއްސުރެ ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައަކީ މާލޭގެ ޓްރެފިކް ބޮޑު ވާހަކައެވެ. ޕާކު ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތް ވާހަކައެވެ. މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ޓްރެފިކްގެ މައްސަލައާ ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް އެދެވިގެންވާ ހައްލެއް އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް މިހާތަނަށް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް އަންނަނީ މާލޭގެ ޓްރެފިކް މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމުގެ ނަމުގައި ތަފާތު މަޝްރޫއުތައް ހިންގައި ރައްޔިތުންނަށް ހުވަފެންތަކެއް ދައްކަމުންނެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދު ﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި، ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ޕާކިންއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމާއެކު ބޮޑު އިސްރާފެއް ކޮށްފައިވުމަކީ ޕާކިންއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށްވުރެ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ.

މާލޭގައި 70000ށް ވުރެ ގިނަ އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއިރު ޕާކުކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ނުވަތަ އޮޓޮމޭޓެޑް ޕާކިން ސިސްޓަމްތަކެއް ހަރުކުރަން ފެށިއެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު މާލެއަށް މިއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސިސްޓަމެއްތޯ އޭރުވެސް ބައެއް މީހުން ދިޔައީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހުރިހާ ކަމަކަށް ރައްދުދެއްވައި އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު މުޅި ގައުމަށް ގެންނަނީ ޒަމާނީ ތަރައްގީކަމަށެވެ. މި ސިސްޓަމްތަކުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން 21 މާޗް 2016 ގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އާއެކު އެބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިއެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން މާލޭގައި ކާރު ޕާކް ކުރަން 10 ސިސްޓަމް އަދި ސައިކަލް ޕާކް ކުރަން ވެސް 10 ސިސްޓަމް ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މާލޭގައި ބެހެއްޓީ 4 ޕާކިން ސިސްޓަމްއެވެ. ބާކީ ސިސްޓަމްތަކަށް ވީގޮތެއް ނޭނގެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެލާނާގެ ކައިރީގައި ކާރު ޕާކުކުރުމަށް ބެހެއްޓި ސިސްޓަމް 5 ޖެނުއަރީ 2017 ޓެސްޓު ކުރުމަށް ފަހު، ދެން އެސިސްޓަމް ބޭނުންނުކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ދަބަރަށްވެ ހަލާކުވެގެން ދިޔައީއެވެ.

ވެލާނާގެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކުރި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް

މި ސިސްޓަމްތައް ހަރުކުރުމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ޖުމުލަ 58 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާތީ މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް އިސްރާފަށް ދޫކޮށްލަން މިސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. މިމަސައްކަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ހައުސިން ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބުނެފައިވަނީ މިސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނީ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދައްކާ ނިމުމުން ކަމަށެވެ. މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތަކުގެ ބޭނުން ނުކުރެވިފައި ހުރީ އެގޭ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނުނިމޭތީ ކަމަށާއި، އެޗްޑީސީއަށް ދިމާވި މާލީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ފައިސާ ދެވިފައިނުވާތީ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޕާކިން ސިސްޓަމްތަކުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކާރު ޕާކު ކުރެވުނު ނަމަވެސް މިހާރު ވެސް އެސިސްޓަމްތަކުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަބަރު ޖަހާފައެވެ. ނަމަވެސް މިިސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕާކިން ޒޯނެއް،

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްއަކީ ރާއްޖެއާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެ ސިސްޓަމްތަކުން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ މާލޭގެ ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި މަލްޓި ސްޓޯރީ ޕާކިން ބިލްޑިންތަކެއް އެޅުމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް އެކިބިންތައް ހުސްކޮށް ޕާކިން ޒޯންތައް ހަދައި ޕާކު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ދަނީ ހަމަޖައްސަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved