ފުލުހުންގެ ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީގެ ހެޑް އިއްތި
ފުލުހުންގެ ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީގެ ހެޑް އިއްތި، ބެއްލެވި ފުރަތަމަ ކޭސްއަކީ ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ!
 
އަދާ ކުރައްވާ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ސީދާ ގޮތެއްގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އިންޒާރެއް ލިބިވަޑައިގެންފައެއް ނުވޭ
 
އިއްތި ވަނީ އިމިއުނޯލޮޖީގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޙާސިލު ކުރައްވާފައި
 
ފުރަތަމަ ވަޑައިގެން މައްސަލައަށްފަހު، ވަރަށް އަވަހަށް އެކަމަށް ހޭނިގެން ދިޔަ
ކ. މާލެ |
ފުލުހުންގެ ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީ ގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްސް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ އިހްތިޝާމް އަލީ (އިއްތި)
ރާއްޖެއެމްވީ

ފުލުހުންގެ ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްސް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ އިހްތިޝާމް އަލީ (އިއްތި) ތައުލީމު ހާސިލު ކުރެއްވިއިރު، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީއެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދިޔައީ ކުރެވެމުންނެވެ. ތައުލީމު ހާސިލު ކުރައްވައި، ލިބިވަޑައިގަތް ފުރުސަތުގައި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޚިދުމަތާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވުމުގެ ފޮނި އުއްމީދުގައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި އިއްތި ވަނީ މި ދާއިރާއަށް ވަދެވަޑައިގަތް ގޮތާއި، މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބައެއް ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީ ހެޑް ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިންޓަރވިއު ދެއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އިއްތި ތައުލީމު ހާސިލު ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ ބައޯކެމިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިންނެވެ. އެ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް ޙާސިލު ކުރެއްވުމަށްފަހު، އިއްތި ވަނީ އިމިއުނޯލޮޖީގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޙާސިލު ކުރައްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު ދާދި ފަހުން އިއްތި ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލެސްޓަރ އިން ޖެނެޓިކްސް ރިސަރޗްގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ޙާސިލު ކުރައްވާފައެވެ.

މަރުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިއްތި ވިދާޅުވީ، މަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ކުށުގެ ވެއްޓަށް ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ކޮންމެސް ވަރަކަށް ޖެހިލުންވެވަޑައިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެން މައްސަލައަށްފަހު، ވަރަށް އަވަހަށް އެކަމަށް ހޭނިގެން ދިޔަކަން އިއްތި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އިއްތި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެޓެންޑް ކުރެއްވި މަރުގެ މައްސަލައަކީ މާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މަރިޔަމް ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލައެވެ. މި މައްސަލައިގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 5 ވަނަދުވަހު ހައިކޯޓުން ވަނީ ދައުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޙުކުމްވެސް ކޮށްފައެވެ.

" އެއީ ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަށް ގޮސް، އެހީތެރިވިން ބޮޑީ ލިފްޓްކޮށްގެން ވެހިކަލްއަށް އަރުވައިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދަން، އެއަށްފަހު އައިޖީއެމްއެޗްގެ އޮބްޒަރވޭޝަން ރޫމްއެއްގައި ހަމަ ބޮޑީއާއެކު ވަރަށް ގިނައިރު ވަންދެން އެކަަނިވެސް ހުންނަންޖެހުނު، "
ފުލުހުންގެ ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްސް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ އިހްތިޝާމް އަލީ
ފުލުހުންގެ ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީ ގައި ތަހުލީލުތައް ކުރިއަށްދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އިއްތި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަދާ ކުރައްވާ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ސީދާ ގޮތެއްގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އިންޒާރެއް ލިބިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ފަހަރު ކޯޓުތަކަށް ހެކިބަސް ދެއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަން އިއްތި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދާއިރާގައި އެންމެ ހަނދާނުން ފިލުވާލަން ދަތިވި އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުން އިއްތި ފާހަގަ ކުރެއްވީ ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައެވެ. އިއްތި ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައިގައި ޑީއެންއޭ ލެބްގެ އެނަލިސްޓުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަށެވެ. އައި ލެބޯޓަރީން އުފައްދާ ނަތީޖާތަކުގެ މުހިއްމުކަން އެ ކޭސްއާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެން ދިޔަކަމަށްވެސް އިއްތި ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި، ޚާއްސަކޮށް ޑީއެންއޭ ލެބްގެ އެނަލިސްޓުން އެ ޕްރޮޑިއުސްކުރި ރިޒަލްޓުތައް ބަލައިގަތް ގޮތް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނދާންވޭ، އެހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮރެންސިކް ކޭސްވާރކް އަންނަލެއްވެސް އިތުރުވެގެން ދިޔަ، މި ލެބްގެ އައުޓްޕުޓްގެ މުހިއްމުކަން އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކާއި، އަދި ޖެނެރަލްކޮށް އެހެން ޑިޕާރްޓްމަންޓުތަކާ އޮގަނައިޒޭޝަން ބޭރަށްވެސް ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެން ދިޔަ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އެޑްވާންސްއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނު"
ފުލުހުންގެ ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްސް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ އިހްތިޝާމް އަލީ
ފުލުހުންގެ ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީގައި ތަހުލީލުތައް ކުރިއަށްދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އިއްތި ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ފޮރެންސިކް މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު، މައިގަނޑު ދެ އުންސުރަކަށް ބަލަން ޖެހެއެވެ. އެއީ ސައިންސްގެ އިތުރުން، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ މައްސަލަތައްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިއްތި ވިދާޅުވީ، މި މުޅި ޚިދުމަތަކީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދާއިރާއިން ތައުލީމު ޙާސިލު ކުރެއްވުމަށްފަހު، މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ގާތުން ހިއްސާ ކޮށްލައްވަން ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްހަމަޖެހުން ގޮތުގައި އިއްތި ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވަމުން އައިސް، ސައިންޓިފިކް ދާއިރާގެ ކަންކަންވެސް ކުރިއަރަމުން އަންނަ މަންޒަރު ފެނުމަކީ އުފާ ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް އިއްތި ވިދާޅުވިއެވެ. އިއްތި ވިދާޅުވީ، ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީއާއެކު، އެންމެ ބޮޑު ލުއިފަސޭހައެއް ވެގެން ދިޔަ އެއް ކަމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤަށް ކަމަށެވެ.

މަސައްކަތުގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރައްވަމުން އިއްތި ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ ތަހުޤީޤާ ގުޅިގެން ހިންގާ ފޮރެންސިކް މަސަައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ލެބޯޓަރީގައިވެސް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތަޖުރިބާކާރު އެނަލިސްޓުންގެ ޓީމުތަކާއެކު، ގިނަ ވަގުތުތަކެއް އެކަމުގައިވެސް ލެބޯޓަރީގެ އޮފިސަރުން ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރައްވަނީ މަސައްކަތަށް އޮންނަ ޝައުޤުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުންކަން އިއްތި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ

ފުލުހުންގެ ޑީއެންއޭ ލެބޯޓަރީގައި ތަހުލީލުތައް ކުރިއަށްދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިންގެ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ފާއިތުވި 14 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ހޭދަ ކުރައްވާފައިވާ އިއްތި މި ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ވިދާޅުވީ، ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ނަތީޖާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނީ ބުރަދަން ދިނުމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް ބައްޓަން ކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. ނިންމަވާލައްވަމުންވެސް އިއްތި ފާހަގަ ކުރެއްވީ، ފުލުހުންގެ މުޅި މުއައްސަސާގެވެސް އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، އިންސާފު ޤާއިމު ކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
13%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
56%
އުފާ ވެއްޖެ
5%
ދެރަ ވެއްޖެ
8%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
7%
މޮޔަވެއްޖެ
11%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
20 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 19:33
ށަކީރާ
އިއްތި ތީ މޭން އެއް! 👏
20 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 16:53
އަހުމަދު...ޖ
އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ ކަންތައްތައް ދޯ. ކޮބާ އިންސާފު...
20 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 16:04
އިބްރާހީމް
ފޮރެންސިކް މަސައްކަތް އެއީ ބޭކާރު މަސައްކަތެއް...ކޯޓުގައި ނުވިކޭ އެއްޗެއް
raajjemv logo

All rights reserved