ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 12:15
އެން.ސީ.ޓީ.ސީގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު ވެބިނަރގައި
އެން.ސީ.ޓީ.ސީގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު ވެބިނަރގައި
އެމްއެންޑީއެފް
ވެބިނަރ ފެށުން
ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، "ދަ ރޯލް އޮފް ސީނިއަރ އެޑިޔުކޭޓަރސް އިން އަ ކޮހީސިވް ކޮމިޔުނިޓީ" ވެބިނަރ ފަށައިފި
 
ވެބިނަރ ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އެން.ސީ.ޓީ.ސީގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު
 
މީގެ ކުރިން ވެސް މިފަދަ ވެބިނަރއެއް ބާއްވާފައިވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރުކަށިފިކުރު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭގޮތުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ""ދަ ރޯލް އޮފް ސީނިއަރ އެޑިޔުކޭޓަރސް އިން އަ ކޮހީސިވް ކޮމިޔުނިޓީ" ވެބިނަރ ފަށައިފިއެވެ.

މި ވެބިނަރގެ މަޤްޞަދަކީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހަރުކަށިފިކުރުގެ ނުރައްކަލުން ދުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ، ތަހައްމަލުކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުމާއި، އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރުގެ ޘަޤާފަތް އަށަގެންނެވުމެވެ.

މިސިލްސިލާ ބައްދަލުވުން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ އަތޮޅުތަކަށް ގޮސް އެފަރާތްތަކާ އަމަލީގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް19 ގެ ޙާލަތަށް އަމާޒުކޮށް މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ އޮންލައިން ކޮށެވެ.

Advertisement

ވެބިނަރ ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އެން.ސީ.ޓީ.ސީގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރެވެ. ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމުގައި ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

މި ވެބިނަރ އަކީ ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް، ސްކޫލްތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ވެބިނަރގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވާނީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ – އެކެޑެމިކް އެފެއާރޒް ޑރ. ސައުދުﷲ ޢަލީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ރޮބަރޓް ޓެމްޕްލަރއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މި ވެބިނަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ 200ށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ތަޢުލީމީ ދައިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ މި ސިލްސިލާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން، ވޭތުވެދިޔަ 2019 އަދި 2020 ތެރޭގައި "ގްރޭޓަރ މާލެ" ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކާއި، ހުވަދުއަތޮޅުގެ ދެކުނުބުރީގެ ސްކޫލްތަކާއި އަދި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރުން ހައްދުންމަތީގެ ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުންނަށް ހިންގާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް