ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2021 | ބުދަ 15:11
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ފަޅު ރަށްތަކުގެ އޮޑިޓެއް ހެދުން
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅު ރަށްރަށުގެ އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
 
މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޓީން ވަނީ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކާއި ބައެއް ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލު ކޮށްފައި
 
މިކަން ފާސް ކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 47 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅު ރަށްރަށުގެ އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ފާސް ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 47 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ އަދި ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި ރަށްރަށުގައި އާމްދަނީ ނުލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްތަކާއި ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި، މިނިސްޓްރީގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅު ރަށްތަކުގެ އޮޑިޓެއް (ކޮންޓްރެކްޓް އޮޑިޓެއް) ހެދުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ދެންނެވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ބީލަމުގެ އުސޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރަށްތައް ހުޅުވާލާއިރު ދިމާވާ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ޑިއު ޑިލިޖެންސް ހެދުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ގަސްތުކުރާ ރަށްތައް ހިމެނިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި އެންމެހައި ގާނޫނީ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ރަށްތައް ހުޅުވާލުމަށާއި، ބީލަމުގެ އުސޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބ.މާއްޑޫ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށްފަހު، ބ.މާއްޑޫ ހުޅުވާލި ހުޅުވާލުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ނިންމެވުމުގެ ސަބަބުން އިންވެސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވި ގެއްލުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް ދެންނެވުމަށް ވެސް ވަނީ ނިިންމާފައެވެ.

މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޓީން ވަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ، އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު