ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 12:50
އައު މަސްމާރުކޭޓްގެ ޑިޒައިން
އައު މަސްމާރުކޭޓްގެ ޑިޒައިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭ މަސްމާރުކޭޓް މައްސަލަ
މާލޭގެ އައު މަސްމާރުކޭޓް ޑިޒައިންކުރީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން
 
ވިލިމާލެ މަސް މާރުކޭޓް ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ނިންމާލާފައި
 
އައު މާރުކޭޓް ތަރައްޤީކުރަނީ 3 ބުރީގެ މާރްކޭޓް ކޮމްޕްލެކްސް ކޮންސެޕްޓަށް
 
މިހާރު މަސް މާރުކޭޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 2023 ވަނަ އަހަރު ހަމަވާނެ

މާލޭ އައު މަސްމާރުކޭޓް ޑިޒައިންކުރީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އިއްވަވަމުން މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ވަނީ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތަފްސީލު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ޕާކިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައު ޕާކިން ޒޯންތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި، މާލޭ މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލޭ ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި އާންމުންނަށް މަސްބާނާ ހެދުމަށް ތަރައްޤީކުރާ ފިޝިންގް ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެސްޓީއޯއާއެކު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގެ މަސް މާރުކޭޓަކީ ބާވެ ބޮލަށް ވެއްޓެން ކައިރިވެފައިވާތަނެއްކަމަށް ސިފަކުރައްވާ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މިތަން ތަޅާލާ އައު މަސްމާރުކޭޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގް ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރއާއެކު ބާރު ސްޕީޑްގަ އި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީއާއެކު މާލޭ މަސްމާރުކޭޓާއި، ވިލިމާލެ މަސް މާރުކޭޓް ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ. މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، މާލޭ އައު މަސްމާރުކޭޓް ޑިޒައިންކުރީ ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީއިން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އައު މަސް މާރުކޭޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބަޔަކު ހޯދަން ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާން ކުރާނެކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ، މާލޭގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ މަސް މާރުކޭޓު ވިރާނާވެ ބޮލަށް ވެއްޓެން ކައިރިވެފައި ވާތީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ވަނީ ކުރިން ވެސް ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އައު މަސް މާރުކޭޓް މިހާރުގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހުރި ތަނުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 3 ބުރީގެ މި އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި މަސް މާރުކޭޓު ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މަތީ ދެ ފްލޯ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އަދި އެހެނިހެން ވިޔަފާރީގެ އައުޓްލެޓްތަކަށް ޚާއްސަކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މަސް މާރުކޭޓް ޑިޒައިންކުރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު މާލޭ މަސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަސްވެރިންގެ ޚިޔާލާ އެކީ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

މިހާރު މަސް މާރުކޭޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 2023 ވަނަ އަހަރު ހަމަވާނެއެވެ. އޭގެ ކުރިން އައު މަސް މާރުކޭޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
7%
71%
2%
12%
5%
2%
ކޮމެންޓް