ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 10:26
ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވަނުމަށް ކިޔު ހަދައިގެން،
ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވަނުމަށް ކިޔު ހަދައިގެން،
ރާއްޖެއެމްވީ
ދަރިވަރުން ޕޮޒިޓިވުން
ދަރިވަރެއް ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް މުޅި ކުލާސް ކަރަންޓީން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ
 
ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސްކޫލުތަކުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވޭ
 
މުޅި ކްލާސް ކަރަންޓީން ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބަލާނެ
 
މުޅި ކްލާސް އެއްކޮށް ކަރަންޓީން ކުރާ އުސޫލެއް ނޯންނާނެ

ކުލާހެއްގެ ދަރިވަރެއް ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް މުޅި ކުލާސް ކަރަންޓީން ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ސްކޫލެއްގެ ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން މުޅި ކްލާސް އެއްކޮށް ކަރަންޓީން ކުރާ އުސޫލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކްލާހުގައި ތިބި ކުދިން މާސްކް ނާޅާ ގައިދުރުކަމެއް ނެތި ކްލާސް ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ނަމަ މުޅި ކްލާސްރޫމް ކަރަންޓީން ކުރާނެ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މުޅި ކްލާސްރޫމް ކަރަންޓީން ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއާއެކު، ކްލާސް ރޫމްއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަންދުވެފައިވާ ތަނެއްތޯއާއި ސްކޫލުގެ ބޭރުން ދަރިވަރުން ބައްދަލުވެފައިވޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްކޫލުތަކުގައި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، ތިން ފޫޓުގެ ދުރުމިނާއެކު ކްލާސްރޫމްގައި ދަރިވަރުން މާސްކް އަޅައިގެން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާނަމަ ދަރިވަރެއް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް މުޅި ކްލާސްރޫމް ކަރަންޓީންއެއް ނުކުރާނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ތިންވަނަ ރާޅާއެކު ކޭސްތައް އިތުރުވި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ގިނަ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާ ކަމަށާއި، ސްކޫލުތަކުގެ ހާޒިރީ 80 އިންސައްތައިގައި އުޅޭކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސްކޫލުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުންދޭތޯ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދެމުންދާއިރު، ބައެއް ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި، ޓީޗަރުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާތީ އެއްވެސް ސްކޫލެއްގައި މިހާތަނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ބައްޔަށް ހުށަހެޅިގެން ނުދާ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިހާލަތުގައި ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުމުގެ އިތުރުން ބެލެވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން އެމިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް