raajjemv logo
ރާއްޖެޓީވީގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ރޯދަ މަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެންނަ މިއުޒިކް ޝޯތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑްގެ ހަތަރު މިއުޒިކް ޝޯ މި ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭނެ
 
ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕާއިއެކު، ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުބެރު ލަވައިގެ ހަތަރު ޝޯ ގެނެސްދޭނެ
 
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖެޓީވީން ދަނީ ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ތައްޔާރުކުރަމުން
ފާތިމަތު އުދުމާ
11,209
ކ. މާލެ |
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 22:58
ރާއްޖެޓީވީން ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދޭ ހާއްސަ މިއުޒިކް ޝޯތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން
އަހުމަދު ސިރާޖް

ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖެޓީވީން ގެންނަ ދެ މިއުޒިކް ޝޯގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މިކަމަށްޓަކައި ރާއްޖެޓީވީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑްގެ މިއުޒިކް ޝޯއަކާއި ހަބޭސް ބޮޑުބެރުގެ މިއުޒިކް ޝޯއެއްގައެވެ.

އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑްގެ ފަރާތުން އެ ބޭންޑުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރ، މަރިޔަމް ސުހާނާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ ނާޒްމީ ސައީދުއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑްއާއިއެކު މިވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދޭ މިއުޒިކް ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ލަވަތައް ފެނިގެންދާނެކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަހްމޫދާ ޝަކީބު، ފާތުމަތު ރައޫފް، އަބްދުއްރައޫފް ފަދަ ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހާރުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ލަވަތައްވެސް މި ޝޯގައި ފެނިގެންދާނެކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާމިރު ވިދާޅުވީ މިޝޯގެ ލަވަތައް ހުށަހަޅާނީ ލައިވްކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ހަތަރު ޝޯ ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދެވޭނެ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް ކުރީގެ އޮލިމްޕިއަންސް ބޭންޑްގެ ލަވަލިޔުންތެރިންގެ ބޭންޑެކެވެ.

މިހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑްގެ މުއައްސިސް، އަބްދުﷲ ރާމިޒް ވަނީ މިޝޯގައި ވަރަށް ގިނަ ލަވަކިޔުންތެރި ފެންނާނެ ކަމަށާއި ޝޯގައި ގެނެސްދެވޭނެ ލަވަތަކަކީ ކަމުދާނެ ލަވަތަކެއްކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ރަމަޝާން މަހު ގެނެސްދޭ އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑްގެ މިއުޒިކް ޝޯ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕާއިއެކު، ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުބެރު ލަވައިގެ ހަތަރު ޝޯ ގެނެސްދިނުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ހަބޭސްގެ މުއައްސިސް އަލީ ޝިފާއު (އައްޔަ)، އަދި ރާއްޖެޓީވީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ ނާޒްމީ ސައީދުއެވެ.

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަތައް ޒަމާނީ ބޮޑުބެރަށް ބަދަލުކޮށްގެން ގެނެސްދޭ މިޝޯގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ދޮހޮއްކޮބޭގެ ލަވަތައް ޒަމާނީ ބޮޑުބެރު ލަވަތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭނެކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ދޮހޮއްކޮބޭގެ މަޝްހޫރުލަވަތައް ކަމަށްވާ ނަނާ ހުވަފެން ދުށީމޭ، ހުސްނުބާނޫ، ހިތުގެ ގަދަރެއް ނުވާ ލޯތްބަކީ، ނިންދަވާށޭ ތި ލޯބީގެ ދާނުގައި، މަލާތިޔަ މަލުގެ ޝަރަފުގައޭ، ފަދަ ލަވަތައް ހިމެނޭނެކަމަށް އާމިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު ވާހަދައްކަވަމުން އައްޔަ ވަނީ ހަބޭސްގެ މި ޕްރޮގްރާމްވެގެންދާނީ މި ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް ޕްރޮގްރާމްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ނާޒްމީ ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މި ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދެވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ތަފާތުއެއް ޕްރޮގްރާމްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ރަމަޝާން މަހު ގެނެސްދޭ ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ޝޯ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖެޓީވީން ދަނީ ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ތައްޔާރުކުރަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި މުނިފޫހިފިލުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
13%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
19%
އުފާ ވެއްޖެ
38%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
6%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް