raajjemv logo
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި
 
ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އެޗްޕީއޭއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މިކަންކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ
 
އޮފްޑޭ އެއްކޮށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީނުވާނެ ތަނެއް ނެތުމާއި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ތަންތަން ހިފައިގެން ކަރަންޓީނު ވާންޖެހޭ
 
އާއިލާގާތަށް ދެވޭނެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނެތި ގިނަ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރަށު ބަންދުގައި ތިބޭތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެފައިވޭ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
1,568
ކ. މާލެ |
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 13:57
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލާ ގާތަށް ނުދެވި އެތައް މަހެއް ވެފައިވާތީ އާއި އެފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރ ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފުއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލާ ގާތަށް ނުދެވި އެތައް މަހެއް ފާއިތުވަމުންދާތީ އެ މުވައްޒަފުންނާއި އާއިލާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އާއި ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރަށާއި ކިތަންމެ ކައިރި ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުނު ކަމުގައިވިޔަސް އާއިލާގާތަށް ދެވޭނެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނެތި ގިނަ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރަށު ބަންދުގައި ތިބޭތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އާއިލާ ގާތަށް ދިޔަ މުވައްޒަފުން އެނބުރި ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވި އާމްދަނީއެއް ނެތި ތިބޭތާ އެތައް މަހެއްވެފައިވާކަމަށް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާން އާބާދީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ އާއިލާގާތަށް ދާންޖެހޭނަމަ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހުން ކަމަށާއި ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ނޯޕޭގެ ގޮތުގައި ގުނަމުންދާ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް އޮފް ނަގަން މަޖުބޫރުވެފައިވާއިރު އޮފްޑޭ އެއްކޮށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއި، ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީނުވާނެ ތަނެއް ނެތުމާއި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ތަންތަން ހިފައިގެން ކަރަންޓީނު ވާންޖެހުމާއި މުވައްޒަފުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާންވެސް ބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަން ޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މާލެ ފިޔަވައި އެހެންތަނަކަށް ދާކަމުގައިވާނަމަ ކަރަންޓީނު ވާންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް ހަމަ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިންނަށް އެ ރަށްރަށަށްގޮސް ކަރަންޓީނުނުވެ މާސްކު ނާޅާ ރަށުގައި މިނިވަންކަމާއެކު އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭތީ އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭތީ އާއި ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުން މިފަދަ ކޭސްތައް މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ، ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށްވެފައި، ރިސޯތްތަކުގައި ފަތުރުވެރިން މާސްކު ނާޅާ ވަރަށް މިނިވަންކަމާއެކު އުޅެމުންދާއިރު ރިސޯޓްތަކުގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ނުދާތީ މުވައްޒަފުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތުމާއި
ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު/ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

މުވައްޒަފުންނާމެދު އެކި ރިސޯޓްތަކުން އެކި ގޮތަށް އަމަލުކުރުމާއި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން އަޅާފައިވާ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އެޗްޕީއޭއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މިކަންކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފައިވާކަމަށް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ފަހިވާގޮތަށް ސަރުކާރުން މިފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި އެތައް ހާސް މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިގެން ދިޔުމަކީ އެއްވެސް ގޮތެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މިކަންކަން ފުރިހަމައަށް ބަލާ މޮނިޓަރކޮށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް މެމްބަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 33 މެމްބަރުން ވަނީ މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 5 މެމްބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް