ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 09:24
މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރި މާލޭ އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް
މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރި މާލޭ އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މުޅި މާލެ ސަރަޙައްދު ބަދަލުކޮށްލައިފި
 
ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށް ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވަސީލަތްތަކަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވަސީލަތްތަކެއް
 
އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވަނީވެސް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ ކެމްޕޭން ބައްދަލުވުން "ރަށްވެހިފަތިސް" ގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި 39 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތްތަކަކީ އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މަޝްރޫޢުތަކަކަށްވާއިރު، މިއީ މާލެ ސަރަޙައްދަށް ދުވަހަކުވެސް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުމެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ފައިދާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މިހާރު ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ސްވިމިންގ ޕޫލުގެ ކުރެހުން ފައިނަލް ސްޓޭޖުގައި ވާއިރު، އެ ކުރެހުން އެޕްރޫވް ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ޕްލޭނންގް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިދީފައިވާ ޓޭބަލް ޓެނިހަށް ދިމާވެފައިވާ ވަސީލަތުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ޤައުމީ ޓީޓީ ސެންޓަރު މިހާރު ކުރަހާ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް އެތަނުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުޓްސަލްގެ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އަބަދުވެސް ކުޅެމުންދާއިރު، މިހާތަނަށް ދެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އިތުރު ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ހޭންޑްބޯޅަ އާއި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑގައި ކުރިއަށްދާއިރު، ބައިނަލްއަގުވާމީ ވޮލީބޯޅަ ސެންޓަރު ކުރަހާ ނިމި، އަމަލީ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ސެންޓަރުގެ ކުރެހުން - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ވަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓު ކުރެހުމުގެ ފައިނަލްް ސްޓޭޖުގައި ވާއިރު، ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ފީފާ ފެންވަރުގެ އިތުރު ދެ ދަނޑު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ބާއްވަމުން އަންނަ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުތައް 30 އަހަރަށްފަހު މަރާމާތު ކުރެވިފައިވާއިރު، ހުޅުމާލޭގައި 10 ކޯޓުގެ އިތުރު ފެސިލިޓީއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ބަޖެޓުވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ނެޝަނަލް ސާފިންގ ސްޓޭޑިއަމުގެ ގޮތުގައި ރާޅުގަނޑު ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމަށް މިހާރު މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާއިރު، އެ ސަރަޙައްދު އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޤައުމީ ޓީމުތަކުގެ ޖިމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ވަރަށް އަވަހަށް ޖިމް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެތުލީޓުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ މާލޭ ފަތާ ޓްރެކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް މި ސަރުކާރުން ގެނެސްފައިވާއިރު، އެ ތަނުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމި، މި ހިނގާ މާޗު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު މުޅި މަސައްކަތް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވެފައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ދަތި ކަމަށްވާ އައިސް ބާތުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ބޭއްވޭނެ ބިލްއާޑް ހައުސްއެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ހުރިހާ ކަމަކާއެކު ކުޅިވަރުގެ 39 މަޝްރޫޢެއް މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަމުން އަންނައިރު، މީގެ ކުރިން ނިންމި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކް، ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެމުން އަންނައިރު، އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މި ސަރުކާރުގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވަނީވެސް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނައިރު، އެކަން ކުރާނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއަކަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށާއި، އަދި ކުޅިވަރަށް ސިޔާސީކަންކަން ވައްދައިގެން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށްވެސް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާރު ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ނިމިގެންދާއިރު، ތާރީޚުގައިވެސް ނުލިބޭ ވަރުގެ ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ކުޅިވަރަށް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 10:03
މަހުލޫފް
މިނިސްޓިރީ އޮފް ކުރަހާ