raajjemv logo
ބާރަށުން ކޮވިޑްގެ ކްލަސްޓަރއެއް
ބާރަށުން ކޮވިޑް-19ގެ ކްލަސްޓަރއެއް، މިހާތަނަށް 22 މީހުން ޕޮޒިޓިވް!
 
2 މަރޗްގައި ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނަކީ ކަރަންޓީންގައި ތިބި ބައެއް ނޫން
 
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
މިހާތަނަށް 158 ސާމްޕަލް ޓެސްޓު ކުރެވިފައިވޭ
އަމްނާ އިމާދު
2,328
ކ. މާލެ |
5 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 13:05
ހއ. ބާރަށް، އެރަށް ވަނީ މިހާރު އޮތީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި
ޓްވިޓަރ

ހއ. ބާރަށުން ކޮވިޑް-19ގެ ކްލަސްޓަރއެއް ފެނި، 22 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ބާރަށުން ކްލަސްޓަރއެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ 28 ފެބްރުއަރީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ބައެއް 10 ދުވަސް ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ނެގި ރިލީޒް ސާމްޕަލުން ނުވަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 2 މާރޗްގައި 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިކޭސްއާ ގުޅިގެން އިތުރު ކޮންޓެކްޓުންނާއި ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުރި މީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގި އިރު އިތުރު 9 މީހަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް 158 ސާމްޕަލް ޓެސްޓު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

2 މާރޗްގައި ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނަކީ ކަރަންޓީންގައި ތިބި ބައެއް ނޫނެއެވެ. އެމީހުން ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން މިހާރު ދަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިމަސައްކަތުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެޗްއީއޯސީން އެދެއެވެ.

ބާރަށް މިހާރު އޮތީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް