raajjemv logo
ސީޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން
ދަރިންދެކެ މައިންބަފައިން ލޯބިވާ ފަދައިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ދެކެ ލޯބިވޭ: އީސީ
 
މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ޕާޓީތަކަށް ބޮޑެތި ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް އިސްކަން ދޭ
 
ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ކަމަށްވާނަމަ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ނަސޭހަތް ދެވޭނެ
 
ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އީސީގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން
އަމްނާ އިމާދު
4,296
ކ. މާލެ |
4 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 23:35

ދަރިންދެކެ މައިންބަފައިން ލޯބިވާ ފަދައިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ދެކެ ލޯބިވާކަމަށާއި އުސޫލާ ހިލާފުވިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ މަގުސަދެއް ނޫން ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރު ފުވާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ މި ޕެންޑަމިކްގައި ވެސް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ މިންގަނޑާއި ހިލާފަށް އަމަލުކުރާނަމަ އެސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނަސޭހަތް ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފުވާދު ވިދާޅުވީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އީސީގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގާނަމަ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އެޕާޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުވާ ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ނަސޭހަތް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތިން ވަނަ ފަހަރު ނަމަ އިންޒާރު ދޭނެ ކަމަށް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އިންޒާރާއެކުވެސް ކުށްތަކުރާރު ކުރާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފުވާދު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ޖޫރިމަނާކޮށް ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ކޮމިޝަންގެ މަގުސަދެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުވާދު ވިދާޅުވީ 10،000 މެމްބަރުން ހަމަވެގެން ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރަނީ އެންމެ ތިން ޕާޓީއަށް ކަމަށެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ޕާޓީތަކަކީ ފައިސާ ދޫކުރާ ޕާޓީތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ޕާޓީތަކަށް ބޮޑެތި ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް އިސްކަން ދޭ ކަމަށް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް މިހާރުގެ ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީވެ ހަމަ މިބަލަނީ އެގޮތަށް ހިނގާ ކަންކަމުގައި ފުރަތަމަ އެބޭފުޅުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަން. ދެން އެއަށްފަހު އެބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތު ފޮނުވައިގެން ބައްދަލުކޮށްފައި ވާހަކަ ދައްކާފައި ނަސޭހަތްތެރިވެހަދަން. ދެން ވެސް އިތުރަށް ގޯސްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް އިންޒާރު ވެސް ދޭން. އެއަށްފަހު ދެން ފިޔަވަޅު މިދެންނެވި ފިޔަވަޅު އެޅުން. ޖޫރިމަނާ ކުރުން ކަހަލަ ބޮޑެތި ކަންތަކެއް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ހުންނާނެ އެކަށީގެންނުވާ ކަންތައްތައް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ތިން ޕާޓީއަކަށް މި ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ 10،000 މެމްބަރުން ހަމަވާތީ ފައިސާ މިދެނީ، އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ތިން ޕާޓީ. ދެން ހުންނަ ޕާޓީތަކަކީ ދައުލަތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެވޭ ބައެއް ނޫން. އެމީހުންގެ ޖޫރިމަނާއެއްކޮށްލާފަ އެމީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަން ބަލާއިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ބެލެނިވެރިއަކަށް ވަންޏާ މައިންބަފައިން ދަރިންދެކެ ވާކަހަލަ ލޯތްބެއް އެބަވޭ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކޮންމެ ޕާޓީއަކާ މެދު ވެސް ވާނެ. އެހެންވީމަ އަސަރުކުރާ ގޮތްވޭ އެމީހުން އަތުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން.
އީސީގެ މެމްބަރު ފުވާދު ތައުފީގު

ފުވާދު ވިދާޅުވީ އީސީން މިހާތަނަށް ބޭއްވި ހުރިހާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިގެން ދިޔައީ ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މިނިވަން ކަމާއެކު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައި ވެސް އެއްބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދާކަން ފުވާދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ މިފަދަ ހުރިހާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
5 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 06:29
މުޙައަމަދު
ބޯގޯސް ވާހަކައެއް ތީ